Više medija i organizacija pozvalo je Agenciju za borbu protiv korupcije da ispita podatke o mogućoj političkoj povezanosti novoizabranog direktora Dragana Sikimića i da obavesti javnost o svojim nalazima.

„Odbor je uvidom u konkursnu dokumentaciju koju je podneo kandidat Dragan Sikimić, kao i kroz neposredne razgovore sa kandidatom koji su obavljeni 21.12.2017. godine i 17.1.2018. godine, nedvosmisleno utvrdio da Dragan Sikimić ispunjava sve Zakonom propisane uslove koji se traže za izbor direktora, kao i da ispunjava sve kriterijume koje je sam Odbor definisao prilikom raspisivanja konkursa“, navodi se u saopštenju Agencije.

Dodaje se da je „kandidatu Draganu Sikimiću, kao i svim drugim kandidatima, pre početka razgovora, postavljeno sledeće pitanje: ‘Da li ste član neke političke stranke, i ako jeste, od kada, ne morate da navedete koje'“.

„Na postavljeno pitanje, kandidat Dragan Sikimić, odgovorio je na sledeći način: ‘Nisam član, znam da je to eliminatorni uslov, ne bih se javljao da sam član’. O ovome postoji dokaz, kako kroz sačinjeni zapisnik, tako i kroz audio snimak, jer je uz saglasnost Dragana Sikimića njegov razgovor sa komisijom tonski sniman“, dodaje se u saopštenju Agencije.

Odbor se, kako su rekli, nije bavio pitanjima o dve eventualne uplate kandidata Simikića u iznosu od po 40.000 dinara na račun Srpske napredne stranke, kao ni njegovim eventualnim izborom 2017. godine za predsednika Izborne komisije Opštine Zemun na predlog koalicije

„Nijednu od ovih informacija kandidat Dragan Sikimić nije dostavio Odboru u svojoj biografiji prilikom podnošenja konkursne dokumentacije, niti su ove informacije Odboru bile poznate. Sa druge strane, Odbor Agencije još jednom podseća na svoja ovlašćenja koja su mu poverena Zakonom, a koja su navedena i u ovom saopštenju. Ona jasno pokazuju da Odbor Agencije nije istražni organ, već nadzorni organ, ali nadzorni organ u odnosu na direktora, a ne u odnosu na kandidate za mesto direktora“, navodi se u saopštenju.

Iz Agencije dodaju da bi, pošto je utvrđeno da Sikimić u trenutku raspisivanja konkursa nije bio član političke stranke, upuštanje u pitanja koja su od strane medija postavljena Odboru Agencije, predstavljalo prekoračenje ovlašćenja predviđenih Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, a ocenjivanje ovih pitanjua bilo bi suprotno i Ustavu Srbije i Zakonu o zabrani diskriminacije.

„Za Odbor Agencije za borbu protiv korupcije izbor Dragana Sikimića kao direktora Agencije je res iudicata. Odbor nema razloga da ovu odluku dodatno preispituje niti će se dalje oglašavati po ovom pitanju, osim ako Odboru ne budu podneti nesumnjivi dokazi koji mu nisu bili poznati u trenutku donošenja odluke, a koji bi po Ustavu i zakonima Republike Srbije bitno uticali na donošenje drugačije odluke“, zaključuje se u saopštenju.