Novi zakon menja zabranu prekida trudnoće koju predviđa Ustav i verovatno je da će se protivnici abortusa žaliti Vrhovnom sudu. Novim zakonom prekid trudnoće je dozvoljen ako je ugrožen život, pri čemu se podrazumeva i pretnja samoubistvom.