Foto: Medija centar

Ministarstvo je, prema dokumentaciji koju je dostavilo Povereniku, umesto nefunkcionalnih, loših i rizičnih mera „zaštite“, svim ustanovama koje koriste IZIS dodelilo nove adrese elektronske pošte u okviru sistema „Moj Doktor“, a licima koja u tim ustanovama imaju pristup IZIS dodelilo je nove, posebno strukturisane lozinke za pristup tom sistemu, uz obavezu tih lica da prilikom prve prijave u sistem promeni lozinku.

Dostavljanje novih lozinki korisnicima izvršeno je na nove adrese u okviru sistema „Moj doktor“, uz korišćenje enkripcije.

Ministarstvo zdravlja je sačinilo Uputstvo za korišćenje službene e-mail adrese ustanove i Proceduru za postupanje sa korisničkim nalogom i lozinkom za korisnike IZIS, kojima je odredilo način korišćenja i utvrdilo obavezu čuvanja njihove tajnosti.

Izuzetan, nesporni značaj zaštite ličnih podataka pacijenata i medicinskih radnika od neovlašćenog pristupa, odnosno zloupotreba, naglašen je, podseća Poverenik, ne samo Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, nego i Zakonom o pravima pacijenata i Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Poverenik zato očekuje da Ministarstvo zdravlja obezbedi trajni, ozbiljan nadzor nad funkcionisanjem preduzetih mera.