Najviše diskriminacije na osnovu identiteta i pola 1Foto: Medija centar

U saopštenju sa navodi da su pritužbe zbog diskrimnacija po osnovu invaliditeta i pola, čine četvrtinu svih podnetih pritužbi, a slede pritužbe podnete zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, nacionalne pripadnosti i zdravstvenog stanja.

Diskriminacija se najčešće pojavljuje i najveći broj pritužbi kao i prethodnih godina, podnet je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili na poslu, trećina od ukupnog broja, zatim u postupku pred organima javne vlasti i zbog diskriminacije prilikom pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina.

Tokom prethodne godine, Poverenik je uputio znatno veći broj preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti, jer je praksa pokazala se na taj način najefikasnije sprovodi preventivno delovanje.

U izveštaju su date 24 preporuke za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti.