Ocenjujući da je obaveza celog društva da deci omogući najbolje uslove za odrastanje, ona je u čestitki povodom Svetskog dana deteta navela i da deca preuzimaju modele ponašanja od odraslih. 

„Deca od odraslih uče o poštovanju, međusobnom uvažavanju, o odnosima prema vršnjacima, porodici i zajednici. Deca od odraslih uče i o toleranciji na različitost koja je ključna ne samo za pravilan razvoj deteta, već predstavlja i garantuje izgradnju zdravog i stabilnog društva“, navela je Suzana Paunović u čestitki. 

Kako je prenela Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Paunović je podsetila da je Srbija među prvim zemljama koje su ratifikovale Konvenciju o pravima deteta i da su domaći zakoni usklađeni sa tim dokumentom, ali i sa evropskim standardima u toj oblasti. 

Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a pet godina kasnije usvojena je i Deklaracija o pravima deteta. 

Generalna skupština UN usvojila je 20. novembra 1989. godine Konvenciju o pravima deteta, prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom. 

Konvenciju su ratifikovale 193 države, a njeni osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju, kao i pravo na nediskriminaciju.