Potpisivanjem ovog važnog međunarodnog dokumenta, lokalne i regionalne uprave Evrope obavezuju se da će slediti principe rodne ravnopravnosti i sprovoditi odredbe propisane Poveljom u svojim sredinama. SKGO nastavlja da afirmiše princip rodne ravnopravnosti kroz implementaciju programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

– Isticanju rodne perspektive u lokalnim okvirima uz primenu pristupa zasnovanog na ljudskim pravima, značajno je doprinela primena prethodnog četvorogodišnjeg programa, za šta je 2015. godine SKGO od Mreže asocijacija jugoistočne Evrope dobila nagradu kao primer dobre prakse u oblasti rodne ravnopravnosti, ističe za naš list Vladimir Jovanović, menadžer projekta „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“.

Kako ukazuje, koncept rodne ravnopravnosti pretpostavlja da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi od prosperiteta jedne zajednice. Glavni cilj SKGO u okviru ove teme jeste da ojača kapacitete lokalnih samouprava, kako tela za rodnu ravnopravnost tako i drugih odgovornih aktera u primeni principa ravnopravnosti u svakodnevnom radu, u svim politikama i uslugama na lokalnom nivou.

– U tu svrhu sprovedene su brojne analize, napisane preporuke, pružena podrška u izradi akcionih planova i organizovane obuke, okrugli stolovi i stručne konferencije, navodi Jovanović i naglašava da SKGO godinama unazad promoviše Evropsku Povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Naš sagovornik objašnjava da u cilju pružanja podrške primeni ovih principa, svaka potpisnica Povelje će pripremiti akcioni plan, kojim će odrediti prioritete, aktivnosti i sredstva za njegovo sprovođenje.

Prema rečima Jovanovića, neophodno je da se shvatanje rodne ravnopravnosti usmeri kroz razvojni pristup i kreira vizija društva kome težimo u svim aspektima privatnog, javnog i političkog života.

– Ako želimo da stvorimo društvo zasnovano na ravnopravnosti, veoma je važno da lokalna i regionalna vlast uzmu u obzir rodni aspekt pri kreiranju strategija i u svakodnevnoj praksi. A u današnjem i sutrašnjem svetu, pravo na ravnopravnost između muškaraca i žena je ključ našeg ekonomskog i društvenog uspeha, zaključuje Vladimir Jovanović.

Direktna podrška Bečeju

„U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, opštini Bečej pružamo direktnu podršku u pripremi lokalnog akcionog plan u oblasti rodne ravnopravnosti, jer uspostavljanje institucionalnog okvira, izgradnja kapaciteta, usvajanje i primena procedura za rodnu procenu politika i poštovanje principa jednakih mogućnosti u javnim politikama na nivou opštine jesu preduslovi za unapređenja položaja žena i muškaraca i ukupnog poboljšanja uslova života. Pored toga, ova opština dobija podršku i tokom procesa urodnjavanja programskog budžeta“, ukazuje za Danas Vladimir Jovanović.