Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i ministarka državne uprave i lokalne samoupravu (MDULS) su saglasni o potrebi i značaju objavljivanja, bez posebnih zahteva, što većeg broja informacija o radu organa javne vlasti.

Poverenik je podržao nastojanja MDULS usmerena na sprovođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu“ u Republici Srbiji i obećao da će pružiti punu pomoć i podršku, navodi se u saopštenju.

U vezi sa upozorenjem koje je Poverenik uputio MDULS i u kojem je ukazao da odgovornost za kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama, po pravilu, izostaje, Brnabić je rekla da će dosadašnja praksa biti izmenjena, a odgovornost za kršenje zakona zaoštrena i dosledno sprovođena.

U vezi sa pismom koje je Poverenik uputio Vladi u vezi sa izmenama i dopunama Uredbe o kancelarijskom poslovanju koje su izazvale reakcije javnosti i koje su protumačene kao uvođenje novog stepena tajnosti, Brnabić je potvrdila da Ministarstvo već sarađuje sa kancelarijom Poverenika.

Sve izmene ove Uredbe odnose se isključivo na distribuciju dokumenata u okviru organa vlasti, a ne odnose se na ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, navodi se u saopštenju.

Povodom upozoravanja poverenika na problem višegodišnje docnje sa usvajanjem nužnih izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ministarka je najavila da će se u najdoglednije vreme intenzivirati aktivnosti na tom planu.

Ministarka je informisala poverenika o planovima na što široj primeni informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u funkciji efikasnijeg i lakšeg ostvarivanja prava građana što podrazumeva i nove oblike obrade ličnih podataka građana, njihovu razmenu između organa vlasti i uspostavljanje novih registara.

Poverenik je podržao načelno sve ideje koje su u funkciji boljeg informisanja i ostvarivanja svih prava građana.

On je ukazao na to da se ozbiljna pažnja mora posvetiti pitanjima bezbednosti i zaštiti ličnih podataka građana od moguće kompromitacije.

Brnabić je rekla da će tim pitanjima posvetiti ozbiljnu pažnju, navodi se u saopštenju.