Foto: Janson Morison/Free Images

Prema informcijama koje poseduje USTP ponovila se situacija, kao i na prethodnim ispitima koji su održavani od strane DVT-a, da se radi o vrlo složenom zadatku, da Ispitna komisija nije uzimala u obzir pravnu argumentaciju kojom su kandidati obrazlagali kvalifikacije, već je iskuljučivo bodovala tačnost kvalifikacije, navodi se u saopštenju Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.

Uvidom u odluku Vrhovnog kasacionog suda, br. KZZ 1387/2017, utvrđeno je da je od strane nadležnih javnih tužilaštva, te nadležnih sudova, situacija koja odgovara činjenično situaciji opisanoj u predmetnom zadatku, rešena na potpuno drugačiji način, a da je tek ulaganjem vanrednog pravnog leka doneta odluka koja bi predstavljala tačnu kvlifikaciju po mišljenju DVT-a.

„Smatramo da je nejasna namera DVT-a koji ne uzima u obzir pravnu argumentaciju kandidata prilikom ocenjivanja zadatka, a naročito uzimajući u obzir da se optužni akt shodno načelima ZKP-a može menjati do izricanja presude“,ističe se u saopštenju.

Potrebno je da se izvrši pravna analiza od strane nezavisnih stručnjaka, a kako bi se utvrdio stepen težine zadatka, iz razlog što kandidati pretenduju na mesta zamenika javnih tužilaca osnovnih javnih tužilaštva, a ne za više instance.

S obzirom da predmetni zadatak predstavlja deo ispita za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata, među kojima je najveći broj kandidata koji dolaze iz reda tužilačkih i sudijskih pomoćnika, nužno je najpre utvrditi po kojim kritetrijumima i merilima je DVT sastavilo predmetni zadatak, da li je u obzir uzimalo praksu osnovnih, viših i apelacionih tužilaštva, pa tek nakon toga sudova, dodaje se u saopštenju.

Imajući u vidu radno iskustvo i poznavanje propisa od strane tužilačkih pomoćnika neprimereno je mali broj istih dobio maksimalnu ocenu na ispitu, a naročito imajući u vidu da su u pitanju kandidati od kojih većina iza sebe ima značajno radno iskustvo i koji svakodnevno primenjuju pravne propise koji su bili predmet testiranja.

Takođe ističu da kandidati koji moraju da se podvrgavaju testu za svoje konkurente imaju kandidate, svršene polaznike Pravosudne akademije koji kao svoj završni test imaju simulaciju suđenja osnovnih sudova, te da se merila po kojima se ove dve grupe kandidata ocenjuju i te kako razlikuju.

„Zalažemo se za objektivne kriterijume prilikom ocenjivanja kandidata koji konkurišu, ali smatramo da je potrebno za zadatke davati slučajeve koji svojom težinom ne zahtevaju znanja i sposobnosi koje poseduju sudije Vrhovnog kasacionog suda, jer isto u tom slučaju predstavlja donekle zloupotrebu ovlašćenja i diskriminaciju jedne grupe kandidata“, dodaje se u saopštenju Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.