S obzirom da je suspendovano pravo glasa za 364.453 akcije (86 odsto) na ovoj sednici, vlasnici svega 14 odsto akcija mogli bi da donesu veoma važne odluke za poslovanje ovog zavisnog društva Energoprojekt holdinga. Naime, akcionari koji predstavljaju 3,26 odsto akcija Entela predložili su dnevni red sednice na kome je predlog da se raspodeli neraspoređena dobit Entela i da se povuku slobodna sredstva iz Entelovih kompanija u Golfskom zalivu, pre svega Kataru, kako bi se isplatila međudividenda akcionarima. Prema polugodišnjem konsolidovanom bilansu Energoprojekt entela neraspoređena dobit 30. juna ove godine iznosila preko 24 miliona evra. Na računima Entelovih inostranih firmi ima oko 20 miliona dolara. Ukoliko bi ovo prošlo na račun Holdinga bi otišlo preko 20,5 miliona evra, dok bi manjinski akcionari podelili oko 3,5 miliona evra.

Osim toga dnevnim redom predloženo je i usvajanje elaborata o proceni fer vrednosti akcije Energoprojekt entela koji je uradio DFK Konsultant – Revizija, a koji vrednuje jednu akciju Entela na oko 42.660 dinara, a takođe predlažu angažovanje ugledne i nezavisne stručne ustanove koja bi uradila procenu fer vrednosti kompanije.

Manjinski akcionari na ovaj način vide priliku da izvuku kapital s obzirom da su nezadovoljni cenom akcije koju je Napred razvoj dao u ponudi za preuzimanje od 11.500 dinara, koju je Komisija za hartije od vrednosti odbila sa objašnjenjem da je procena fer vrednosti ove kompanije neadekvatna.

Zanimljivo je da su manjinski akcionari u obrazloženju ocenili da je „rukovodstvo Energoprojekt entela pre svega svojim nečinjenjem da zaštiti najbolje interese akcionara grupe Energoprojekt entel, suštinski zajednički delovalo sa društvom Napred razvoj, a sve sa ciljem da se tom investitoru i licima koja sa njim zajednički deluju, a izvesno i određenim trećim licima, omogući da Energoprojekt entel preuzmu po ceni koja je, po našoj proceni, nekoliko puta manja od fer vrednosti akcija ovog društva“. Prema nezvaničnim saznanjima, ako odbor direktora Entela ne bude hteo da sazove sednicu manjinski akcionari su spremni da podnesu i krivične prijave.

Komisija za hartije od vrednosti oduzela je pravo glasa Energoprojekt holdingu ne samo u Entelu već i u Energoprojektovoj osiguravajućoj kući Garant zato što nisu podneli valjanu ponudu za preuzimanje u zakonom određenom roku.