NBS: Frikom i Dijamant ne mogu u zalog 1

Prema navodima centralne banke, nisu ispunjeni uslovi predviđeni odredbama Zakona o deviznom poslovanju.

Članom 23 Zakona o deviznom poslovanju propisano je da domaća pravna lica mogu stranim odobravati finansijske zajmove pod uslovom da je stranac-dužnik po kreditnom poslu u većinskom vlasniku srpske firme.

Domaće firme, objašnjavaju u NBS, mogu dati jemstvo stranoj kompaniji kome je odobren zajam od drugog stranog pravnog lica samo pod uslovom da je strana kompanija kojoj je odobren zajam z većinskom vlasništvu te domaće firme i da je od firme pribavio instrumente obezbeđenja naplate.