Šabac među retkim gradovima u Srbiji ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u koji je uloženo 20 miliona evra. U Savu se ubacuje voda koja je 40 odsto čistija od rečne, i praktično sva ranija fekalna kanalizacija kao i industrijska prolazi kroz ovo postrojenje.

Na redu je druga faza, tzv. linija mulja, u koju će biti uloženo oko 300 miliona dinara. Kao i u većini evropskih gradova, ova linija omogućava dobijanje energije za rad postrojenja, a oko pet odsto čvrstog otpada koritiće se za kompostiranje. S obzirom da značajan deo domaćinstava u prigradskim naseljima nema kanalizaciju JKP „Vodovod“ od ove godine primenjuje novi način priključenja sa manjim troškovima. Domaćinstva će ubuduće plaćati samo materijal, dok radovi padaju na teret ovog javnog preduzeća. Koristiće se i novi način, preuzet iz Slovenije, gde se koriste cevi manjeg profila i na manjoj dubini, i gde su troškovi za oko 40 odsto niži. Šabački vodovod snabdeva se iz tzv. cerske žice, kapaciteti su dvostruko veći od iskorišćenih i nije potrebna nikakva prerada na izvorištima. Za domaćinstva koja žele da se priključe na vodu, već je urađena mreža koja omogućava oko četiri hiljade novih priključaka, i to bi domaćinstva koštalo oko 450 evra, s mogućnošću plaćanja na rate.

Za prikupljanje otpada angažovano je petnaestak kamiona-smećara, a nabavljeni su i oni manji za seosko područje, što je veliki napredak u odnosu na prethodne godine. Poređenja radi, 2000. godine nijedan kamion smećar nije bio u funkciji i počelo se sa kamionima poklonjenim iz inostranstva. Za manju količinu otpada potrudili su se i zaposleni u JKP“Stari grad“ koji oko tri hiljade tona zelenog otpada sa javnih površina, kao i 1.500 tona iz privatnih dvorišta koriste za kompostiranje. Time se pored ušteda za odlaganje dobija humus za sektor gradskog zelenila, a deo se i prodaje na tržištu. Novi poduhvat je i izgradnja toplane na biomasu. Uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj kao i nemačke agencije GIZ pripremljena je potrebna dokumentacija, a toplana će pružati znatno jeftinije usluge u odnosu na postojeći gas koji se koristi u JKP“Toplana“.

Reciklažna ostrva

Uz pomoć Evropske unije otvorena je regionalna deponija u Sremskoj Mitrovici, i dnevno se iz Šapca udeponuje oko 35 tona raznog otpada. Pre toga, na gradsku deponiju na Dudari deponovano je oko stotinu tona otpada. Međutim, postavljanjem 45 reciklažnih ostrva u gradu znatno su smanjene količine koje se deponuju. Postoje kontejneri za papir, staklo, plastiku i tekstil, što omogućava da se ovo smeće koristi za reciklažu i stvaranje dohotka. Uz to, u 50 sela takođe se sakuplja komunalni otpad, koji je primarno selektovan.