Foto: ProCredit banka

ProCredit DIRECT je dobitno re{enje, i za banke i za klijente, jer je to tehnologija koja svima donosi zna~ajne u{tede. O~ekujemo da se takav trend nastavi, jer su i korisnici i banke prepoznali brojne prednosti mobilnog i internet bankarstva, a pre svega to su ve}a dostupnost i jednostavnost – izjavio je Igor Ani}, ~lan Izvr{nog odbora ProCredit banke, predstavljaju}i prednosti digitalnog bankarstva.

Ukazuju}i na podatak da gotovo 70 odsto gra|ana koriste internet, dok se broj mobilnih telefona po glavi stanovnika kre}e oko 1,3, Ani} je konstatovao da Srbija ispunjava sve uslove da prati savremene trendove u digitalizaciji bankarskog sektora. Prema podacima ProCredit banke, koja je ina~e jedna od pionira u digitalizaciji finansijskih usluga, ~ak 91 odsto transakcija klijenti obavljaju preko digitalne aplikacije. „Ve} u prvih godinu dana 75 odsto svih gotovinskih transakcija banke preba~eno je na samouslu`ne Zone 24/7 i taj broj konstantno raste {to govori da gra|ani imaju poverenje u tu vrstu usluge“, isti~e Ani}.

Za kori{}enje usluga digitalnog bankarstva u ProCredit banci potreban je total ra~un, uz koji klijenti dobijaju besplatnu karticu, internet i mobilno bankarstvo sa neograni~enim brojem pla}anja bez provizije, povoljne investicione i stambene kredite, mogu}nost da svojom {tednjom upravljaju onlajn, kao i da koriste atraktivan Flex minus u visini do dve mese~ne plate.

PROMO TEKST