Prvi od dva predložena zajma za razvojnu politiku u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća podržava višegodišnje napore Vlade Srbije da podigne efikasnost i efektivnost javne potrošnje i transformiše sektore energetike i saobraćaja. Ove reforme su značajni strateški ciljevi u kontekstu procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju.

„Efikasnija javna uprava i javna preduzeća jesu neke od kritičnih karika koje nedostaju da srpska privreda bude prijemčivija za investicije“, ocenila je regionalna direktorka Svetske banke za zapadni Balkan, Elen Goldstin i dodala da će reforme koje finansira ta banka pomoći da se privuku privatni investitori i doprineće stvaranju radnih mesta.

Takođe se navodi, da kada je reč o upravljanju javnim rashodima, najveći izazov sa kojim se Srbija suočava jeste poboljšanje kvaliteta javnih usluga, kao što su obrazovanje i zdravstvo, uz istovremeno držanje pod kontrolom ukupnih izdataka za plate u javnom sektoru.

„Ovaj program podržava reforme koje će smanjiti javne rashode i naći rešenja za uska grla koja sprečavaju kvalitetnije pružanje ovih ključnih usluga gradjanima Srbije. Reforme uključuju reviziju pravnog okvira i politika koje se tiču zapošljavanja u javnom sektoru, reformu sistema platnih razreda, te struktuiran pristup u prilagodjavanju broja zaposlenih“, navela je Svetska banka.

Viši ekonomista Svetske banke Ešli Tejlor je rekao da zajam za razvojnu politiku pruža podršku sprovodjenju izazovnih reformi koje su od ključne važnosti za vladin plan fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi.

„Njihovo uspešno sprovodjenje doneće korist domaćinstvima kroz veću ekonomsku efikasnost i stvaranje osnova za brži rast i za otvaranje radnih mesta u privatnom sektoru“, ocenio je Tejlor.

Svetska banka je ukazala da javna i državna preduzeća u oblasti energetike i saobraćaja predstavljaju značajan izvor fiskalnog rizika i da su sektorske reforme u Srbiji dugo odlagane usled sistemske institucionalne slabosti i jakih interesa.

„Usvajanjem planova finansijske konsolidacije koje podržava ovaj zajam vlada je započela ambiciozan program reformi ovih preduzeća. Usvojene su prilagodjene cene električne energije, uz prateće mere zaštite ugroženih potrošača u domaćinstvima, pri čemu se ulaže napor da se unapredi operativna efikasnost u preduzeću za distribuciju struje kroz smanjenje troškova za zaposlene“, navela je Svetska banka.

Pohvaljene su mere koje su preduzete u upravljanju državnim železničkim preduzećima i smanjenje broja zaposlenih.

„Ostvaren je važan napredak u sprovodjenju dugo odlaganih reformi u sektorima energetike i saobraćaja i od ključne važnosti je da se one nastave i iskoristi zamajac kako bi se postigla željena transformacija, umanjili fiskalni rizici i poboljšalo pružanje usluga gradjanima Srbije“, rekla je viši ekonomista Svetske banke Klaudija Ines Vaskes Suares.