U momentu kada Srbija ulazi u ozbiljnu fazu evropskih integracija, JP „Službeni glasnik“ pokreće izdavanje stručnog časopisa, „Izazovi evropskih integracija“, koji će se na naučan i temeljan način baviti političkim, ekonomskim i pravnim aspektima pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ovaj proces, sa stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i podnošenjem aplikacije za članstvo, postaje izuzetno kompleksan i otvara mnoga pitanja u vezi sa reformom institucija, harmonizacijom zakona i usvajanjem novih standarda. Cilj časopisa je upravo da ohrabri i podstakne dijalog u vezi sa ovim pitanjima, kao i da ponudi određena rešenja.

Imajući u vidu da će poseban akcenat biti stavljen na pitanja i dileme vezane za pravne i ekonomske aspekte pristupanja Srbije Evropskoj uniji i reformu institucija, ciljna grupa časopisa su centralna i lokalna administracija, pravosuđe, akademska zajednica, privredne asocijacije, ali i svi zainteresovani građani koji žele da se izdignu iznad novinskih naslova i političkih fraza. Planirano je da časopis izlazi šest puta godišnje i da postane referentan za sva pitanja u vezi sa približavanjem Srbije i regiona Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

Iako se momenat potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa pravom definiše kao kamen temeljac i ključni događaj za „evropsku“ sudbinu jedne zemlje, to je takođe i momenat kada počinju da se postavljaju suštinska pitanja u vezi sa strategijom pristupanja, pozicijama za pregovore o ugovoru o pristupanju i pripremom zemlje za učešće u zajedničkim evropskim politikama i strukturnim fondovima.

U skladu sa ovako definisanom ambicijom i potencijalnim tržištem, za časopis je formiran reprezentativni Uređivački odbor koji okuplja najeminentnije predstavnike pravosuđa, administracije, pravne i ekonomske nauke. Časopis će objavljivati članke domaćih i stranih autora koji će, u formi eseja, izložiti konkretne sugestije, kritičke ocene i anticipiranje budućih reformskih koraka.

Potpisivanje sporazuma o pridruživanju ne znači da smo od sada priključeni na automatskog pilota i da je preostalo samo politički da ugovorimo najoportuniju godinu i dan pristupanja EU. Proces evropskih integracija jeste politički proces, ali je i mnogo više od toga: to je naprezanje kompletnog tkiva jednog društva da dostigne pravne, ekonomske, tehnološke, naučne i druge standarde koji važe u EU. Politička volja i vetar u leđa su neophodni preduslovi za uspeh ovog procesa, ali se oni, u suštini, svode na ispunjavanje „domaćeg zadatka“: dostizanje i poštovanje pravila kluba kome težimo. To ne isključuje kreativnost, naprotiv.

Evropske integracije se ne definišu u kabinetima ministara i evropskih komesara, veću naporima i razumevanju čitavog društva. Podsećamo da Hrvatska do kraja ove godine najverovatnije neće uspeti da otvori sva pregovaračka poglavlja u pregovorima o članstvu, što može imati značajan uticaj na datum njenog pristupanja EU, ne iz političkih razloga već, upravo, zbog sporijeg tempa traženja odgovara na teška pitanja koja se otvaraju u procesu evropskih integracija.

Naš cilj nije samo članstvo u EU već, preciznije, članstvo bez nepotrebnog odlaganja i sa dobrom pripremom. Ako odemo korak dalje, cilj je da u razumnom vremenskom roku budemo ugledna i uspešna država članica EU, a ne, „de facto“, članica drugog reda. Neke države se bolje spreme za članstvo i više profitiraju od njega, dok druge praktično ostanu na margini, uprkos formalnom statusu države članice. To su sve razlozi zbog kojih treba što ranije krenuti sa pripremom, debatom i promišljanjem. Kao što je govorio austrijski car Leopold I: «Consilio et industria» – promišljeno i energično.

U prvom broju bavimo se, pre svega, sprovođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iako je to okvirni sporazum koji po složenosti daleko zaostaje za sporazumom o pristupanju, njegova primena nije laka. Postoje članovi sa direktnom primenom, pojavljuje se međunarodna obaveza harmonizacije zakona, trgovinske odredbe su kompleksne, a promovišu se određene pravne grane i politike u kojima mi nemamo mnogo iskustva. Istovremeno od kvaliteta sprovođenja SSP-a zavisi naš ugled u Evropi i dobijanje statusa kandidata, ali i uspešnost aktuelne faze srpske tranzicije. Autori, od renomiranih profesora preko visokih državnih službenika do lidera nevladinog sektora, analiziraju izazove i predlažu optimalne odgovore.

Pokretanjem časopisa „Izazovi evropskih integracija“, „Službeni glasnik“ je prepoznao važnost objavljivanja stručne periodike, koja je od velike pomoći u sagledavanju aktuelne faze evropskih integracija kako na teorijskom, tako i na praktičnom nivou, i od koje će čitaoci imati značajne profesionalne i intelektualne koristi.