Skupština Foto: Fonet/Nenad Đorđević (arhiva)

„Zakon treba da uspostavi jasan pravni okvir u oblasti zaštite podataka o ličnosti i da uredi obradu podataka”, istakla je Nela Kuburović, ministarka pravde obrazlažući predloženi zakon u Skupštini Srbije i dodala da će se njegovim donošenjem ispuniti više ciljeva, među kojima je proširivanje i preciziranje nadležnosti i ovlašćenja Poverenika za informacije od javnog značaja kao nezavisnog državnog organa i usklađivanje sa relevatnim dokumentima EU. Inače, početak sednice parlamenta najpre je pomeren sa 10 na 12 sati, da bi se sednica počela tek oko 13 sati, zbog, kako je navela predsednica parlamenta, obaveza ministara.

Ministarka je napomenula i da jedna od najznačajnijih novina vezana za podnošenje pravnih sredstava u slučaju obrade podataka o ličnosti. Predviđa se čitav niz različitih mogućnosti za zaštitu prava, pri čemu je moguće podneti više pravnih sredstava, pre svega prigovor rukovaocu na obradu podataka, ali i pritužba Povereniku. Protiv odluke Poverenika, odnosno u slučaju da takva odluka nije doneta u roku od 60 dana od dana podnošenja pritužbe, može da se pokrene i upravni spor.

”Nezavisno od drugih postupaka može se ostvariti i neposredna sudska zaštita, a na kraju, izričito je propisano i pravo na naknadu štete, koje podrazumeva da lice koje je pretrpelo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba zakona ima pravo na novčanu naknadu ove štete od rukovaoca koji je štetu prouzrokovao“, istakla je ministarka i dodala da su Predlogom zakona detaljno uređeni poslovi Poverenika, kao nezavisnog nadzornog tela, preciziran je njegov nezavisan status, a detaljno su uređene njegove nadležnosti. Poverenik pre svega obavlja inspekcijske poslove, ali, pored toga, ima ovlašćenja da preduzme odgovarajuće korektivne mere, obezbeđuje primenu zakona, a obavlja i poslove međunarodne saradnje.Predloženim rešenjem će se, kaže, urediti postupak ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i odgovornost u slučaju kršenja prava osobe na koje se podaci odnose.

Potpunije će biti uređena bezbednost podataka o ličnosti, tako što se propisuje veći broj mera zaštite podataka o ličnosti, kao i postupak u slučaju da do povrede bezbednosti ipak dođe. Uvodi se i obaveza analize rizika pre započinjanja radnji obrade, a ako je rizik visokog nivoa propisuje se neophodnost traženja mišljenja nadzornog organa. Ministarka ističe da se prvi put jasno propisuju posebne odredbe koje se odnose samo na nadležne organe, čime se obezbeđuje zakonitost njihovog postupanja.

Ministarka je poslanicima predstavila i Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji predstavlja samo prvi korak u ostvarivanju ciljeva koji su predviđeni navedenim strateškim dokumentima, a pre svega poboljšanju pristupa pravdi, unapređenju pristupa sudu i povećanju poverenja građana u pravosuđe. Jedno od najznačajnijih rešenja za građane odnosi se na određivanje kruga korisnika besplatne pravne pomoći ,a definisane su i tri grupe korisnika. Prvu čine osobe koje ispunjavaju uslove da budu korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak saglasno relevantnim zakonima.drugu grupu čine osobe koja ne ispunjavaju uslove da budu korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunila navedene uslove. I naposletku treću grupu čine pripadnici ranjivih, odnosno društveno osetljivih grupa, koja automatski ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa posebnim zakonima, dakle bez utvrđivanja njihovog finansijskog. Predlogom zakona određeni su oblici besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške koji su dostupni građanima. Početak primene zakona predviđen je za oktobar 2019. godine, kako bi se do tog datuma izvršile neophodne tehničke i organizacione pripreme za njegovu primenu, zaključila je Kuburović.

„Osnovni cilj koji treba da se postigne donošenjem Zakona o lobiranju je da se uspostavi jasan normativni okvir za obavljanje delatnosti lobiranja u Srbiji i time otklone nedostaci u našem pravnom sistemu kada je u pitanju proces donošenja zakona i drugih opštih akata. Zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri se štiti javni interes, budući da se povećava javnost rada Narodne skupštine, organa državne uprave, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave u postupku donošenja propisa i ojačava se integritet i odgovornost javnih funkcionera i drugih lica zaposlenih u ovim organima koji učestvuju u postupku donošenja zakona i drugih opštih akata. Zato donošenje Zakona o lobiranju, koji će jasno urediti odnose između svih aktera u procesu” , objasnila je Kuburovićeva i dodala da je predviđeno da lobista pored visoke stručne spreme, poseduje i specifična znanja o lobiranju koja može steći pohađanjem posebne obuke.

Ministar policije Nebojša Stefanović poslanike je upoznao sa predlozima Izmene i dopune Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama koje treba da podignu stepen bezbednosti na njima.Poslanici će raspravljati o izmenama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama kojima se stvaraju uslovi za efikasnije sprovođenje zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, što će, kako se očekuje, doprineti povećanju stepena bezbednosti građana.Biće reči i o izmenama i dopunama Zakona o policiji, o bezbednosti saobraćaja na putevima, o detektivskoj delatnosti, o privatnom obezbeđenju, o zaštiti od požara, kao i o kritičnoj infrastrukturi.

Pred poslanicima je Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, o dobrovoljnom vatrogastvu, zatim izmene i dopune Zakona o uređenju sudova, o parničnom postupku.