Kosovo će biti multietničko društvo, koje će upravljati samo sobom demokratski i uz puno poštovanje vladavine zakona, po najvišim međunarodno priznatim standardima ljudskih prava i osnovnih sloboda, i koje promoviše mirnu i prosperitetnu egzistenciju svih svojih stanovnika.
– Kosovo će usvojiti ustav kako bi se takvi principi utemeljili. Iako Rešenje ne propisuje kompletan ustav, ono definiše osnovne elemente koji moraju biti deo ustava.
– Kosovo će imati pravo da pregovara i zaključuje međunarodne sporazume, uključujući i pravo da traži članstvo u međunarodnim organizacijama.
– Centralni element Rešenja je zaštita i promovisanje prava članova zajednica. Rešenje se bavi ključnim aspektima koji treba da budu zaštićeni, uključujući kulturu, jezik, obrazovanje i simbole. Ono takođe predviđa konkretne mehanizme predstavljanja za članove zajednica na Kosovu koji nisu Albanci u ključnim javnim institucijama kako bi se očuvalo i podstaklo njihovo stvarno i aktivno učešće u javnom životu. Kako bi se u zakonodavnom procesu zaštitila prava članova zajednica na Kosovu koji nisu Albanci, Rešenje takođe predviđa da određeni taksativno nabrojani zakoni mogu biti usvojeni samo ukoliko se većina ne-albanskih članova kosovske Skupštine složi oko njihovog usvajanja.
– Rešenje daje širok predlog za decentralizaciju, koji je po opsegu obiman i ima za nameru promovisanje dobre vlasti, transparentnosti i efikasnosti javnih usluga. Predlog se posebno koncentriše na konkretne potrebe i bojazni zajednice Srba na Kosovu, koji će imati visoki stepen kontrole nad svojim poslovima. Elementi decentralizacije uključuju inter alia, nove opštinske nadležnosti u opštinama u kojima su Srbi većina (kao što je to slučaj kod sekundarnog zdravstvenog osiguranja i visokog školstva); široku opštinsku autonomiju u finansijskim pitanjima, uključujući i mogućnost primanja finansiranja iz Srbije koje je trasparentno a namenjeno širokom spektru opštinskih aktivnosti i ciljeva; odredbe o među-opštinskom partnerstvu i saradnji sa institucijama u Srbiji; i osnivanje šest novih, ili značajno proširenih, opština u kojima su Srbi većina (Gračanica, Novo Brdo, Klokot, Ranilug, Partes, Severna Mitrovica).
– Rešenje takođe predviđa pravosudni sistem na Kosovu koji bi bio jedinstven, nezavistan, profesionalan i nepristrasan i koji bi omogućavao svim licima na Kosovu pristup pravdi. Ono takođe predviđa mehanizme koji treba da obezbede da sistem pravosuđa uključuje sve, a da sastav sudija i javnih tužilaca odražava multietnički karakter Kosova.
– Odredbe o zaštiti i promovisanju verskog i kulturnog nasleđa će osigurati slobodno i neometano postojanje i funkcionisanje srpske pravoslavne crkve (SPC) na Kosovu. Više od četrdeset ključnih verskih i kulturnih lokaliteta će biti okruženo Zaštitnim zonama kako bi se sprečilo bilo kakvo ometajuće komercijalno ili industrijsko poslovanje ili izgradnja, i kako bi se očuvalo kulturno dostojanstvo ovakvih mesta. Rešenje takođe nalaže uspostavljanje dodatne fizičke zaštite za određene izabrane objekte. SPC i njene interne organizacije će eksplicitno biti priznate od strane kosovskih vlasti i biće im data nepovredivost njihove imovine kao i oslobođanje i olakšice kod plaćanja poreza i carina. SPC na Kosovu će takođe imati slobodu da održava veze sa SPC u Beogradu.
– Sve izbeglice i interno raseljena lica sa Kosova imaće pravo na povratak i povraćaj njihove imovine i lične imovine. Rešenje takođe poziva Kosovo i Srbiju da u potpunosti sarađuju sa Međunarodnom komisijom Crvenog krsta kako bi se utvrdila sudbina nestalih lica.
– Rešenje uključuje konkretne odredbe koje imaju za cilj promovisanje i obezbeđivanje održivog ekonomskog razvoja na Kosovu. Rešenje navodi transparentne postupke za razgraničavanje spornih imovinskih zahteva i nastavak procesa privatizacije sa značajnim učešćem međunarodne zajednice. Pored toga, Rešenje definiše mehanizme za određivanje kosovskog učešća u spoljnom dugovanju Srbije i za rešavanje pitanja resititucije imovine.
– Rešenje takođe predviđa uspostavljanje profesionalne, multietničke i demokratske službe bezbednosti na Kosovu, podstičući značajno lokalno učešće u njenom razvoju, ali uz zadržavanje izvesnog nivoa međunarodnog nadzora neophodnog za krajnji uspeh u ovom osetljivom području. Policijske snage Kosova će imati jedinstveni lanac komade na celom Kosovu sa lokalnim policajcima koji će odražavati etnički sastav opština u kojima rade. U opštinama na Kosovu gde su Srbi većinski deo stanovništva, skupštine opština će imati veća ovlašćenja kod izbora lokalnog komandira stanice. Nove profesionalne multietničke snage bezbednosti Kosova (SBK) će biti uspostavljene u roku od godinu dana. U početku one će preuzeti odgovornost reagovanja u kriznim situacijama, uklanjanje eksploziva i zaštite civila. One će imati najviše do 2.500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista. Rešenje predviđa da će sadašnji Kosovski korpus za zaštitu (KKZ) biti rasformiran u roku od jedne godine.
– Imajući u vidu da ispunjavanje obaveza od strane Kosova u okviru Rešenja zahteva širok spektar složenih i teških aktivnosti, dokument predviđa buduće međunarodno prisustvo radi nadzora i pomoći u značajnim naporima kosovskih vlasti. Ovo prisustvo se sastoji od tri osnovne komponente:
– Međunarodni civilni predstavnik (MCP), koji je istovremeno i Specijalni predstavnik Evropske unije, biće postavljen od strane Međunarodne grupe za nadzor (MGN) koja je sastavljena od glavnih međunarodnih zainteresovanih učesnika. MCP će imati najviša ovlašćenja za nadzor nad primenom Rešenja. MCP će imati konkretna ovlašćenja koja će biti dodeljena njemu ili njoj, kako bi bio ili bila u mogućnosti da preduzima akcije neophodne za nadzor i obezbeđenje uspešne primene Rešenja. Ovo uključuju ovlašćenje da poništi odluke ili zakone donete od strane kosovskih vlasti i da kazni ili smeni javne funkcionere čije su akcije ocenjene od strane MCP da nisu u skladu sa slovom ili duhom Rešenja. MCP će takođe biti konačna instanca na Kosovu u vezi civilnih aspekata Rešenja.
– Misija Evropske unije za pitanja politike odbrane (MEUPPO) koja će nadlegati, voditi i savetovati u vezi svih područja vezanih za vladavinu zakona. Konkretno, ona će pomagati Kosovu u razvoju efikasne, pravične i reprezentativne policije, sudija, carine i kazneno-popravnih institucija, a imaće i ovlašćenja da preuzme druge odgovornosti kako bi obezbedila održavanje i promovisanje vladavine zakona, javnog reda i bezbednosti.
– Međunarodno vojno prisustvo pod rukovodstvom NATO-a skupa sa MCP i uz saradnju kosovskih institucija će pružiti mirno i bezbedno okruženje širom Kosova, sve dotle dok kosovske institucije ne budu u stanju da u punoj meri preuzmu odgovornosti u vezi bezbednosti.
– Radi pomoći u nadzoru koji je neophodan za uspešnu primenu Rešenja, biće potrebno široko prisustvo OSCE-a (Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi) na terenu na Kosovu.
l Nakon stupanja na snagu Rešenja, biće prelazni period od 120 dana, tokom kojeg će postojeći mandat UNMIK-a ostati nepromenjen. Kako bi se omogućio neposredni nadzor nad primenom Rešenja od strane Kosova, MCP će imati ovlašćenje da nadgleda tu primenu i daje preporuke UNMIK-u o akcijama koje treba preduzeti kako bi se obezbedilo poštovanje Rešenja.
l Tokom prelaznog perioda će Skupština Kosova, uz konsultacije sa MCP-om, biti odgovorna za usvajanje ustava i zakona neophodnih za primenu Rešenja. Novi ustav i zakoni će stupiti na snagu odmah nakon isteka prelaznog perioda.
l Na kraju prelaznog perioda mandat UNMIK-a će prestati i sva zakonodavna i izvršna vlast koja je bila data UNMIK-u biće kompletno prebačena na vlasti Kosova u skladu sa Rešenjem.
l U roku od devet meseci nakon stupanja na snagu Rešenja, treba da se održe opšti i lokalni izbori.
l Mandat MCP-a će se nastaviti sve dok MGP ne utvrdi da je Kosovo izvršilo primenu odredaba Rešenja.
l Po sporazumu Kosovo će imati Ustav koji će biti formulisan i usvojen od strane stanovnika Kosova.
l Sve odredbe budućeg Ustava moraju biti dosledne Sporazumu. U slučaju sukoba između Ustava i Sporazuma, prevagnuće Sporazum.
l Sporazum ne propisuje čitav Ustav, ali definise neke ključne elemente koji moraju biti uključeni u budući Ustav.
l Ustav mora obezbediti sledeće:
– Kosovo je multietnička zajednica zasnovana na jednakosti svih njenih građana;
– Kosovo nema zvaničnu religiju i neutralno je po pitanju religijskih ubeđenja;
– Kosovo će imati sopstvenu, distinktivnu zastavu, grb i himnu, koji će odražavati multietnički karakter Kosova;
– Službeni jezici Kosova biće albanski i srpski;
– Kosovo će imati pravo da vodi pregovore i zaključuje međunarodne ugovore, uključujući i pravo da zahteva članstvo u međunarodnim organizacijama;
– Kosovo neće imati teritorijalnih pretenzija, niti će pokušavati da se ujedini sa bilo kojom drugom državom ili delom države;
– Kosovo će potpomagati i olakšavati siguran i dostojanstven povratak izbeglica i raseljenih lica;
– Prava i slobode izložene u glavnim međunarodnim instrumentima i sporazumima o osnovnim ljudskim pravima i slobodama biće direktno primenjivi na Kosovu;
– Manjinske zajednice će biti zastupljene u Skupštini kroz sistem garantovanih/rezervisanih poslaničkih mesta;
– Zakonodavstvo koje se bavi pitanjima od posebnog interesa za manjinske zajednice na Kosovu zahteva specifičnu parlamentarnu proceduru – „duplu većinu“ i glasanje prisutnih skupštinskih poslanika;
– Vlada Kosova, uključujući i svoje civilne sluzbe, odražavaće raznolikost stanovnika Kosova;
– Predsednik Kosova će predstavljati jedinstvo naroda Kosova;
– Biće osnovan Ustavni sud sastavljen od devet istaknutih pravnika najvišeg moralnog karaktera.
Ljudska prava i osnovne slobode
l Rešenje predviđa da Kosovo mora da podrži, promoviše i štiti međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode.
l Sva lica na Kosovu imaju pravo na ova prava i slobode bez bilo kakve diskriminacije. Sva lica na Kosovu su jednaka pred zakonom i imaju pravo, bez diskriminacije, da na isti način budu štićena zakonom.
n Prava zajednica
i njihovih pripadnika
l U okviru Rešenja, Kosovo mora da garantuje zaštitu nacionalnog ili etničkog, kulturnog, jezičkog i verskog identiteta svih zajednica i njihovih pripadnika.
l Pripadnici zajednica imaće specifična prava, pored svojih ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući pravo na slobodu izražavanja, negovanje i razvoj svog identiteta i osobenosti zajednice. U skladu sa važećim zakonima i međunarodnim standardima, pripadnici zajednica će na primer, imati pravo da:
– dobijaju javno obrazovanje na jednom od službenih jezika na Kosovu po svom izboru na svim nivoima, ili na svom jeziku tamo gde čine dovoljnu većinu;
– osnivaju i upravljaju privatnim obrazovnim institucijama i institucijama za obuku;
– slobodno koriste svoj jezik i pismo u privatnom i javnom životu;
– koriste svoj jezik i pismo u svojim odnosima sa javnim organima u oblastima u kojima imaju dovoljan udeo u stanovništvu;
– koriste i ističu simbole zajednice;
– njihova lična imena budu zavedena u originalnom obliku;
– imaju garantovan pristup i da budu zastupljeni u javnim elektronskim medijima, kao i da imaju program na svom jeziku, osnivaju i koriste svoje medije i koriste rezervisani broj frekvencija za elektronske medije;
– uživaju neometane kontakte na Kosovu i sa licima u bilo kojoj državi.
l Pripadnici zajednica će takođe imati jasne uloge u javnim poslovima i u procesima donošenja odluka na Kosovu, uključujući garantovanu zastupljenost u Skupštini, Vladi i pravosuđu.
Izbeglice i interno raseljena lica
l Rešenje takođe daje pravo svim izbeglicama i interno raseljenim licima sa Kosova da se vrate i zahtevaju povraćaj svoje imovine i ličnih dobara u skladu sa kosovskim i međunarodnim pravom.
Nestala lica
l Rešenje poziva Kosovo i Republiku Srbiju da preduzmu potrebne mere da utvrde i pruže informacije u vezi sa identitetom, lokacijom i sudbinom nestalih lica, u punoj saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i sa drugim međunarodnim partnerima.
Rešenje obezbeđuje sistem decentralizacije čija je svrha promovisanje dobrog upravljanja, transparentnosti i efikasnosti u javnim službama. Posebno uviđajući zabrinutost zajednice kosovskih Srba, rešenje obezbeđuje visok stepen kontrole nad njenim sopstvenim poslovima.
n Osnivanje novih opština
l Rešenjem se osniva šest novih ili proširenih srpskih opština na Kosovu: Severna Mitrovica; Gračanica; Ranilug; Parteš; Klokot/Vrbovac i Novo Brdo.
l Sadašnja opština Mitrovica biće podeljena na dve opštine Severnu Mitrovicu i Južnu Mitrovicu, a saradnja i koordinacija između te dve opštine ostvarivaće se putem novouspostavljenog Zajedničkog odbora.
l Dodatne opštine za manjinske zajednice mogu da budu osnovane u konsultaciji sa dotičnim zajednicama.
l Odredbe Rešenja koje se odnose na osnivanje novih opština može, prema potrebi, da razmatra, menja i dopunjuje Međunarodni civilni predstavnik nakon što bude sproveden popis stanovništva.
Nadležnosti opština
l Sve opštine imaće odgovornost iz oblasti koje utiču na svakodnevni život građana Kosova, uključujući: obrazovanje na predškolskom nivou, nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja; javnu primarnu zdravstvenu zaštitu; lokalni privredni razvoj; urbano i ruralno planiranje; javno stanovanje; davanje naziva putevima, ulicama i drugim javnim mestima; i pružanje javnih usluga i komunalnih usluga, između ostalog.
l Osim toga, navedene srpske opštine na Kosovu imaće sledeće proširene odgovornosti:
– Opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce imaće ovlašćenja nad bolnicama i pružanjem sekundarne zdravstvene zaštite u svojim opštinama.
– Opština Severna Mitrovica imaće određene odgovornosti u pogledu Univerziteta na srpskom jeziku u Mitrovici.
– Sve srpske opštine na Kosovu biće odgovorne za zaštitu i promociju kulturnih i verskih pitanja na lokalnom nivou;
– Sve srpske opštine na Kosovu imaće povećanu ulogu u izboru komandira lokalnih policijskih stanica.
Opštinske finansije
l Sve opštine biće odgovorne za svoje sopstvene budžete i imaju prava na sopstvene finansijske resurse.
Verska sloboda i zaštita
l Na osnovu Rešenja, Kosovo neće imati zvaničnu religiju.
l Rešenje predviđa autonomiju i zaštitu svih veroispovesti, njihove imovine i njihovih objekata.
l Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) na Kosovu biće pružena dodatna bezbednost i druge određene vrste zaštite, prava, privilegija i imuniteta, uključujući garancije protiv eksproprijacije, potpuno diskreciono pravo u upravljanju svojom imovinom i pristupu svojim objektima.
l SPC će moći slobodno da prima donacije i podršku od bilo koje institucije, pod uslovom da se to obavlja na potpuno transparentan način.
Bezbednost
l SPC, njeni manastiri, crkve i drugi verski i kulturni lokaliteti od posebnog značaja za zajednicu kosovskih Srba dobiće neophodno fizičko obezbeđenje.
l Glavnu odgovornost za pružanje ove vrste obezbeđenja imaće kosovske agencije za sprovođenje zakona.
l Međunarodno vojno prisustvo nastaviće da obezbeđuje devet glavnih srpskih verskih i istorijskih objekata do donošenja odluke o prenosu ove odgovornosti na Kosovsku policijsku službu.
Zaštitne zone
l 45 zaštitinih zona biće uspostavljeno oko najznačajnijih crkava i manastira, kao i istorijskih spomenika.
l Zaštitnim zonama biće zabranjene ili ograničene izvesne aktivnosti koje mogu da imaju štetan uticaj na istorijski, kulturni i prirodni ambijent oko objekata, ili da ozbiljno remete monaški način života, ali njima neće biti ugrožena imovinsko-vlasnička prava.
l Od 45 zaštitnih zona, biće uspostavljene zone oko Manastira Visoki Dečani, Pećke Patrijaršije, Manastira Gračanica, Manastira Devič i Manastira Gorioč, Manastira Budisavci, Istorijskog centra Prizrena, sela Velika Hoča i oko brojnih drugih lokaliteta.
Savet za nadgledanje sprovođenja
l Biće osnovan Savet za nadgledanje sprovođenja (SNS), uz učešće lokalnih i međunarodnih predstavnika, koji će nadgledati i pomagati srpovođenje Rešenja u delu koji se odnosi na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu.
Vraćanje arheoloških i etnoloških eksponata
Od vlasti u Srbiji se očekuje da vrate arheološke i etnološke eksponate, koji su pozajmljeni iz muzeja na Kosovu 1998-1999. godine.
Opšte
l Odredbe Rešenja koje se odnose na privredu imaju za cilj obezbeđivanje ekonomske održivosti Kosova.
l Rešenjem se omogućujue da Kosovo, između ostalog,
podnese zahtev za članstvo u međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) i da sklapa ugovorne aranžmane i druge međunarodne aranžmane.
l Rešenjem se stavlja poseban naglasak na obezbeđivanje da imovinski sporovi, koji često pogađaju prava manjina budu rešavani na transparentan način, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i uz znatno međunarodno angažovanje.
l Međunarodni civilni predstavnik (MCP) imaće ulogu u naimenovanju osoba na ključne položaje u privredi.
Imovina
l Javna preduzeća (JP), kojima trenutno upravlja Kosovska poverenička agencija (KPA), biće preneta u nadležnost Kosova. Javna preduzeća koja pružaju svoje usluge samo u ograničenom broju opština biće preneta u nadležnost tih opština.
l Povereništvo nad društvenim preduzećima (DP) biće preneto sa KPA na instituciju koja će naslediti KPA, u kojoj će biti znatnog međunarodnog angažovanja. Žalbe na odluke KPA će i dalje da rešava Specijalna komora pri Vrhovnom sudu u kojoj su međunarodne sudije u većini.
l Kosovska agencija za imovinu (KAI) će nastaviti da rešava privatne imovinske sporove u skladu sa svojim mandatom, uz jako međunarodno angažovanje. Žalbe na odluke Komisije za imovinske zahteve KAI rešavaće veća Vrhovnog suda u kojima su međunarodne sudije u većini.
l Skupština Kosova se bavi pitanjima restitucije imovine, uključujući imovinu Srpske pravoslavne crkve, kao prioritetnim pitanjem. Sve manjinske zajednice biće uključene u taj proces.
Spoljnji dug
l Shodno Rešenju, Kosovo će preuzeti svoj deo međunarodnog duga Republike Srbije.
l Deo međunarodnog duga Kosova biće utvrđen putem pregovora između Kosova i Republike Srbije, uzimajući u obzir principe koji su korišćeni za raspodelu spoljašnjeg duga u slučaju sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Rešenje predviđa pravosudni sistem na Kosovu koji je zasnovan na vladavini prava, koji je integrisan, nezavisan, profesionalan i nepristrasan.
Obezbeđivanje etničke raznolikosti
l U vezi sa regrutovanjem, izborom, imenovanjem, unapređivanjem i transferom sudija i tužilaca, Rešenje zahteva od relevantnih organa na Kosovu da obezbede da sudska i tužilačka služba odražavaju multietnički karakter Kosova, a posebno etnički sastav u oblasti njihovih nadležnosti. U tom smislu:
– Kosovski savet za pravosuđe (KSP) treba da preduzme sve potrebne mere u cilju povećanja broja sudija i tužilaca iz zajednica koje su trenutno podzastupljene;
– Na nivou okružnih sudova i Vrhovnog suda, postojaće zahtev za određenim minimalnim brojem sudskih pozicija rezervisanih za sudije sa Kosova koji nisu Albanci;
– Kandidate za mesta sudija koja su rezervisana za pripadnike kosovskih nealbanskih zajednica, nominovaće za imenovanje članovi KSP-a koji sami predstavljaju nealbanske zajednice.
Poboljšanje pristupa pravosuđu
l Biće osnovan Ustavni sud kojeg će činiti devet uglednih pravnika od najvećeg moralnog karaktera;
l Rešenje se fokusira na poboljšanje pristupa pravosuđu svih lica na Kosovu, a posebno stanovnika novoosnovanih opština na Kosovu sa srpskom većinom;
l Nova opština će imati mogućnost da podnese zahtev KSP-u za osnivanje novog osnovnog suda na svojoj teritoriji, ili da bude pod nadležnošću jednog od osnovnih sudova u drugoj opštini;
l Ako za tu opštinu ne bude osnovan novi osnovni sud, nadležni organi moraće da preduzmu sve mere koje su potrebne da se obezbedi da lokalne zajednice u novoj opštini imaju pristup pravosuđu, uključujući na primer, osnivanje Odeljenja osnovnog suda na teritoriji te opštine, ili obezbeđivanje da osnovni sud koji je nadležan za tu opštinu zaseda u toj opštini.
Jačanje Kosovskog saveta za pravosuđe (KSP)
l Rešenje predviđa sastav KSP-a koji je široko zastupnički, funkcionalan i nezavisan;
l Po završetku mandata UNMIK-a, KSP će imati najviše ovlašćenje da predlaže Predsedniku Kosova kandidate za imenovanja ili reimenovanja u zvanja sudija i tužilaca;
KSP će i dalje biti ovlašćen da vrši tekuću, sveobuhvatnu reviziju podobnosti svih kandidata na celom Kosovu za stalna imenovanja u pravosudnoj i tužilačkoj službi.
l Sporazum će značajno povećati moći i odgovornosti vlasti u Prištini uz poštovanje bezbednosti na Kosovu
l Novo Veće bezbednosti Kosova odgovorno Premijeru, biće osnovano da bi razvilo obuhvatnu strategiju
Policijske snage Kosova (KPS)
l Policijske snage Kosova imaće jedinstvenu komandnu stukturu širom Kosova.
l Etnički sastav Policijskih snaga Kosova u okviru određene opštine odražavaće, koliko je god moguće, etnički sastav populacije u toj opštini.
l U opštinama na Kosovu sa srpskom većinom, Skupština opštine će birati komandanta lokalne policijske stanice.
Snage bezbednosti Kosova (KSF)
l Biće osnovane nove, profesionalne i multietničke snage bezbednosti Kosova
l Snage bezbednosti Kosova će imati najviše 2,500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista bez teškog naoružanja. Pripadnici Snaga bezbednosti Kosova biće regrutovani sa cele teritorije Kosova formalnim procesom selekcije koji će zajednički napraviti Kosovo i Međunarodno vojno prisustvo (IMP).
l Snage bezbednosti Kosova će u početku biti prvenstveno odgovorne za hitne intervencije, odlaganje eksplozivnih sredstava i civilnu zaštitu.
l Snage bezbednosti Kosova će biti osposobljene i pripremljene za obavljanje ostalih bezbednosnih funkcija koje nisu primerene za policiju ili druge kriminalističke službe. Međunarodno vojno prisustvo, u koordinaciji sa Međunarodnim civilnim predstavnikom, odlučivaće kada će ovlastiti Snage bezbednosti Kosova da se uključe u ove druge bezbednosne funkcije.
l Postojeća Kosovska civilna zaštita (KPC), ispunivši svoje ciljeve, uključujući olakšavanje post-konfliktnog oporavka na Kosovu, biće raspušten u toku jedne godine. Međunarodna zajednica će razviti proces demobilizacije i reintegracije za demobilisane pripadnike KPC-a.
Obaveštajna bezbednosna služba
Kosovo će imati domaću bezbednosnu agenciju koja će nadzirati pretnje unutrašnjoj bezbednosti Kosova.
Kosovo će biti odgovorno za upravljanje svojim poslovima i ispunjavanje svojih obaveza navedenih u sporazumu. Međunarodni civilni predstavnik će biti imenovan da nadzire implementaciju sporazuma i podrži relevantne napore kosovskih vlasti. Snage KFOR-a će zadržati svoje prisustvo na celoj teritoriji Kosova i obezbediti podršku kosovskim vlastima.
Međunarodno civilno prisustvo
a. Međunarodno civilno prisustvo
l Međunarodni civilni predstavnik (ICR), koji će istovremeno biti i Specijalni predstavnik Evropske Unije (EUSR) biće imenovan od strane Međunarodne koordinacione grupe (ISG) koju čine predstavnici vaznih međunarodnih institucija.
l Međunarodni civilni predstavnik će imati odlučujuću vlast na Kosovu u pogledu interpretacije civilnog aspekta sporazuma.
l Međunarodni civilni predstavnik će imati podršku Međunarodne civilne kancelarije (ICO). Međunarodna civilna kancelarija će biti manja i njena uloga će se bitno razlikovati od uloge UNMIK-a.
l Za razliku od UNMIK-a Međunarodni civilni predstavnik neće imati izvršni mandat upravljanja Kosovom. Međunarodni civilni predstavnik će imati specijalna ovlašćenja koja mu omogućuju da obezbeđuje i nadzire punu implementaciju ovog sporazuma, uključujući i pravo da, prema potrebi, preduzima određene mere. Međunarodni civilni predstavnik moze, na primer, ispraviti i poništiti odluke kosovskih javnih vlasti za koje on/ona smatra da nisu u saglasnosti sa sporazumom.
l Mandat Međunarodnog civilnog predstavnika će trajati dok Međunarodna koordinaciona grupa ne ustanovi da je Kosovo implementiralo odredbe ovog sporazuma. Međunarodna koordinaciona grupa će obaviti prvu reviziju statusa implementacije sporazuma nakon dve godine.
b. Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane (ESDP)
l Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane, pod direkcijom Specijalnog predstavnika Evropske Unije, će pomagati Kosovu u razvoju efikasne, nepristrasne i reprezentativne vladavine pravnih institucija.
l Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane imaće ovlašćenje da obezbeđuje pravilnu istragu, krivično gonjenje i presudu kod specifičnih osetljivih krivičnih dela uključujući, po potrebi, i nezavisne, međunarodne tuzioce i sudije.
l Evropska misija za politiku bezbednosti i odbrane će takođe imati ovlašćenje da preuzme ograničene izvršne funkcije da bi obezbedila odrzavanje i unapređenje vladavine zakona, javnog reda i bezbednosti.
Međunarodno vojno prisustvo
l Snage KFOR-a će ostati na Kosovu kao Međunarodno vojno prisustvo (IMP) da bi obezbedile sigurno i bezbedno okruzenje, zajedno sa Međunarodnim civilnim predstavnikom, kao podrška kosovskim institucijama sve dok ove institucije ne budu sposobne da preuzmu odgovornost za bezbednost Kosova.
l Na početku implementacije sporazuma, KFOR će obezbeđivati određen broj lokacija Srpske pravoslavne crkve.
U početnom periodu Međunarodno vojno prisustvo će takođe nadzirati, nadgledati i imati izvršno ovlašćenje nad novim Kosovskim bezbednosnim snagama.
Nakon što Rešenje stupi na snagu nastupiće prelazni period u trajanju od 120 dana.
U toku ovog prelaznog perioda:
Proces donošenja Ustava
l Biće izrađen nacrt novog Ustava od strane Ustavne komisije sastavljene od 21 člana, koji moraju da za tu svrhu poseduju neophodne relevantne profesionalne kvalifikacije i ekspertizu.
l Ustav će potvrditi Međunarodni civilni predstavnik (MCP).
l Skupština Kosova imaće odgovornost da formalno usvoji Ustav. Za usvajanje će biti potrebna 2/3 većina u Skupštini i odgovarajuće konsultacije sa poslanicima Skupštine koji ne predstavljaju većinu.
Zakonodavstvo Kosova
l Skupština Kosova mora formalno da usvoji izvesne zakonske propise neophodne za sprovođenje uslova Rešenja, koji će početi da važe odmah nakon završetka prelaznog perioda.
l Ti zakonski propisi moraju da obuhvate zakone o opštim i lokalnim izborima, o lokalnoj samoupravi i granicama opština, i o uspostavljanju zaštitinih zona oko naznačenih srpskih verskih i kulturnih objekata.
Prisustvo UNMIK-a
l U toku prelaznog perioda, UNMIK će nastaviti da izvršava svoj mandat shodno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN. O pitanjima koja se odnose na sprovođenje Rešenja, konsultovaće se sa MCP, koji će imati ovlašćenje da nadgleda sprovođenje Rešenja i daje preporuke UNMIK-u u vezi sa bilo kojom aktivnošću koju treba preduzeti da bi bila obezbeđena usaglašenost sa Rešenjem.
l Ustavni okvir i drugi važeći zakoni ostaće na snazi u onoj meri u kojoj nisu suprotni Rešenju.
l Na kraju prelaznog perioda ovlašćenja će sa UNMIK-a biti u celini preneta na kosovske organe, ukoliko nije drugačije predviđeno Rešenjem.
l UNMIK će obezbediti valjano prenošenje postojećeg pravnog okvira u pravni okvir uspostavljen na osnovu Rešenja.
Izbori
Najkasnije (9) devet meseci od stupanja na snagu, na Kosovu će se održati opšti i opštinski izbori.