zene u policiji

Policija efikasnija sa ženama u svom sastavu

Prisustvo žena u policiji je važno ne samo iz perspektive rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, nego i stoga što policija u takvom sastavu može na bolji način da odgovori na bezbednosne potrebe kako žena tako i muškaraca.