Iako pametni telefoni pomažu korisnicima da budu u kontaktu sa kolegama i prijateljima i završavaju važne zadatke kada su u pokretu, oni ih zapravo čine manje produktivnim na radnom mestu, pokazuju rezultati nedavnog psihološkog eksperimenta koji je sprovela kompanija Kaspersky Lab, zajedno sa univerzitetima Vurzburg i Notingham Trent.

Ovim eksperimentom je ustanovljeno da postoji neoboriva povezanost između produktivnosti i udaljenosti korisnika od njihovih mobilnih telefona. Kada je korisnicima oduzet mobilni telefon, njihov učinak se poboljšao za 26 procenata. U okviru eksperimenta bilo je ispitano ponašanje 95 osoba starosti između 19 i 56 godina, u laboratorijama dva univerziteta. Vođeno je računa da uslovi okruženja, kao i podjednaka zastupljenost oba pola, budu identični u obe laboratorije.
Istraživači su od ispitanika tražili da urade test koncentracije u četiri različite situacije: kada je njihov mobilni telefon bio u džepu, kada je bio na radnom stolu, kada je bio zaključan u fioci i kada uopšte nije bio u sobi sa njima. Rezultati testa ukazali su na činjenicu da je najlošiji učinak zabeležen kada je mobilni telefon bio na stolu, dok se učinak ispitanika poboljšavao kako su oni bili udaljeniji od mobilnog telefona. Rezultati testa su bili 26 odsto bolji kada mobilni telefoni nisu bili u istoj sobi kao i ispitanici.

Suprotno od očekivanja, ispitanici nisu ispoljili nervozu kada mobilni telefoni nisu bili u istoj sobi kao i oni. Stepen nervoze je bio praktično isti u svim uslovima testiranja. Međutim, žene su bile nervoznije od muškaraca, što je istraživače dovelo do zaključka da stepen nervoze na poslu nije u direktnoj vezi sa mobilnim telefonima (ili odsustvom mobilnih telefona), već na njega može uticati pol osobe.

– Prethodna istraživanja su ukazivala na to da odvojenost korisnika od mobilnih telefona ima negativne emotivne posledice, kao što je povećanje nervoze i stresa. Međutim, sa druge strane, istraživanja su takođe pokazala da mobilni telefon može biti smetnja kada se nalazi u našoj blizini. Drugim rečima, i odsustvo i prisustvo mobilnih telefona može uticati na manjak koncentracije kod korisnika – izjavio je Jens Binder sa univerziteta Notingham Trent. Astrid Karolus sa univerziteta Vurzburg je dodala da kada se sumiraju rezultati ovih istraživanja, dolazimo do zaključka da je odsustvo mobilnih telefona definitivno faktor koji utiče na povećanje koncentracije korisnika.
Rezultati ovog eksperimenta sa podudaraju sa rezultatima prethodnog istraživanja, „Digitalna amnezija na poslu“. U okviru ovog istraživanja, kompanija Kaspersky Lab želela je da ukaže na činjenicu da digitalni uređaji mogu imati negativan uticaj na stepen koncentracije. Ovo istraživanje je pokazalo, na primer, da hvatanje beležaka na digitalnim uređajima tokom sastanaka umanjuje sposobnost korisnika da adekvatno razumeju o čemu se diskutuje na samom sastanku.
Iako zabrana korišćenja digitalnih uređaja na poslu nije pravo rešenje, ovi rezultati, u kombinaciji sa rezultatima istraživanja „Digitalna amnezija na poslu“, mogu kompanijama dati ideju kako da poboljšaju produktivnost svojih zaposlenih.

– Umesto da imaju konstantan pristup mobilnim telefonima, zaposleni u kompanijama bi mogli da budu podstaknuti na povećanje produktivnosti tako što će imati određene vremenske periode kada ne koriste mobilne telefone. Jedan od načina je da kompanija uvede pravilo kao što je, na primer, zabrana korišćenja mobilnih telefona ili drugih digitalnih uređaja tokom sastanaka u kancelariji“, izjavio je Dragan Martinovič, direktor kompanije Kaspersky Lab za Istočnu Evropu. On smatra da bi kompanije takođe trebalo da budu svesne činjenice da u današnje vreme, nedostatak koncentracije kod zaposlenih može predstavljati i bezbednosni problem. Napredni ciljani napadi, na primer, mogu biti otkriveni isključivo ako su zaposleni dovoljno obazrivi da uoče potencijalne naznake sajber napada, kao što su sumnjive imejl poruke. Zbog toga je veoma važno da kompanije definišu bezbednosnu politiku, koja će obuhvatati i trening zaposlenih, kojom će povećati koncentraciju i obazrivost zaposlenih, bez obzira na činjenicu da li oni koriste mobilne telefone na poslu ili ne, smatra on.