Recept za savršenu belu čorbu 1Foto: Shutterstock

Čorbice i supice su ono što nam nedostaje u svakodnevnoj ishrani. Zato vam donosimo tri savršena recepta Mike Dajmaka. Ide i vikend, pa taman možete da poradite na vašim kulinarskim umećima.

Pi­le­ća čor­ba

Pi­le – 1 kom (oko ki­lo­gram); cr­ni luk – 2 gla­vi­ce; me­ša­na ze­len (šar­ga­re­pa, per­šun, pa­ška­nat, ce­ler) – 500 gr;

bra­šno; so; ulje; ja­ja – 3 kom; ki­se­la pa­vla­ka – 2 dl

U po­sle (Dru­gi svet­ski) rat­na vre­me­na na­sta­la je iz­re­ka da je pi­le­ti­na »naj­i­zda­šni­ja« hra­na na sve­tu. Ni­je ni ču­do: ve­šti su od sa­mo jed­nog pi­le­ta uspe­va­li da pra­ve i za­no­snu čor­bi­cu, on­da pa­pri­kaš, a bo­ga­mi osta­ne ne­što i za po­ho­va­nje.

Da­kle, pi­le va­lja is­tran­ži­ra­ti. Na jed­nu stra­nu sit­ni­ce, kril­ca, kost od be­log me­sa ko­je će ka­sni­je za­vr­ši­ti u pa­pri­ka­šu. Ba­ta­ci su, jel­te, za po­ho­va­nje. U oko dve li­tre po­so­lje­ne vo­de tre­ba sku­va­ti pi­le­ću sit­než i ko­ske osta­le od pan­dlo­va­nja, što se ka­sni­je oči­ste. Da ni trun­ka me­sa ko­je se mo­že za­dr­žati, ne pro­pad­ne.

Dve gla­vi­ce sit­no isec­ka­nog cr­nog lu­ka pro­pr­že se pa za­pr­že s dve ka­ši­ke bra­šna. Kad je bra­šno po­ru­me­ne­lo, la­ga­no i uz me­ša­nje, na­li­va se vo­dom u ko­joj se ku­va­lo me­so. Uba­ci se ze­len isec­ka­na na kru­ži­će, do­so­li po uku­su, pa ku­va sve me­ša­ju­ći, dok ko­re­nje ne smek­ša. On­da se uba­ci i me­so, pa ku­va na la­ga­noj va­tri još pet­na­e­stak mi­nu­ta.

U du­bljoj či­ni­ji se umu­te tri ja­je­ta s ča­šom ja­kog mi­le­ra­ma, što se ne­po­sred­no pre slu­že­nja sje­di­ni s ma­lo ohla­đe­nom (ne sme da vri) čor­bom.

Be­la čor­ba

Ba­ta­ci i ka­ra­ba­ta­ci – 500 gr;

me­ša­na ze­len (šar­ga­re­pa, per­šun, pa­ška­nat, ce­ler) – 500 gr;

so; bi­ber; li­mun – 1 kom;

pi­ri­nač – 1 šo­lji­ca; pa­vla­ka – 2 dl

Ne­vo­lje sa ovom čor­bom po­sto­ja­le su sa­mo dok od pi­le­ti­ne ni­je po­če­la da se pra­vi »kon­fek­ci­ja«. Elem, u pri­god­noj rad­nji va­lja na­ba­vi­ti po­la ki­la ba­ta­ka i ka­ra­ba­ta­ka, raz­dvo­ji­ti ih, pa pri­stu­pi­ti špo­re­tu.

Be­la čor­ba: pro­pr­ži se gla­vi­ca lu­ka, do­da sec­ka­na ve­za ze­le­ni, na­rav­no me­so, na­li­je vo­dom (na ovu ko­li­či­nu me­sa i ze­le­ni oko dve li­tre), a na kra­ju sa­mo uku­va šo­lji­ca pi­rin­ča.

Pred slu­že­nje za­či­ni se pa­vla­kom i jed­nim olju­šte­nim i na sit­ne ko­ma­di­će isec­ka­nim li­mu­nom.

Su­pa za po­če­tak

Za su­pu: pi­le – 1 kom; cr­ni luk – 1 gla­vi­ca;

me­ša­na ze­len (šar­ga­re­pa, pa­ška­nat, ze­len, ce­ler) – 500 gr;

bi­ber u zr­nu; so. Za dronj­ke: ja­ja – 1 kom;

bra­šno – 4 ka­ši­či­ce; ulje; ve­ge­ta

Kao i za sva­ku su­pu, va­lja na plot­ni pre­pe­ći jed­nu osred­nju gla­vi­cu cr­nog lu­ka, opra­nu a neo­či­šće­nu. On­da u po­ve­ći lo­nac, tre­ba utu­ri­ti taj luk, po­la ki­la oči­šće­ne i na krup­ne ko­ma­de ise­če­ne ze­le­ni sa ce­le­rom, ma­lo bi­be­ra u zr­nu, so­li, vo­de kol’ko da se sve do­bro na­li­je… i pi­le na­rav­no.

Ku­va se dok me­so bu­de ta­ko me­ka­no da se bez te­ško­ća mo­že odvo­ji­ti od ko­sti­ju. Go­to­vo da sa­mo sa njih spa­da. Nu­žno za mu­sa­ku što sle­di. Su­pu sa­da tre­ba pro­ce­di­ti, odvo­ji­ti ko­re­nje (ta­ko­đe za mu­sa­ku), luk i bi­ber ba­ci­ti, pa pri­stu­pi­ti iz­ra­di dro­nja­ka:

U ve­li­koj šo­lji va­lja umu­ti ja­je s če­ti­ri ka­ši­či­ce bra­šna, ma­lo za­či­niti ve­ge­tom, on­da uli­je još ma­lo (oko ka­ši­či­ca) ulja, pa mu­ti dok ma­sa ne po­sta­ne ujed­na­če­na. Da ne bu­de ni pre­gu­sto, ni­ti pak ret­ko. Da kad se na­pu­ni ka­ši­či­ca, pa na­kre­ne, te­sto poč­ne da kli­zi, po­la­ko, is­te­žu­ći se. Kao med.

Pro­ce­đe­na su­pa se za­vri, pa pra­vo u ključ si­pa­ju dronj­ci, kol’ko ih ima i sve ku­va na la­ga­noj va­tri još pet­na­e­stak mi­nu­ta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.