AOD: Zvezda nema para 1Foto: STARSPORT

Nova Agrobanka nastala je nakon otvaranja postupka stečaja nad PB Agrobankom ali se posle kratkog vremena i sama suočila sa problemima u poslovanju vezanim za nelikvidnost, kvalitet aktive i nedostatak kapitala, što je dovelo do oduzimanja dozvole za rad i otvaranja postupka stečaja nad bankom u oktobru 2012. godine.

Obaveze FK Crvena zvezda prema Novoj Agrobanci datiraju iz perioda 2009-2011. godine, a nastale su po osnovu kraktoročnih kredita koje je u navedenom periodu odobrila PB Agrobanka.

Usled pogoršanog ekonomsko-finansijskog položaja i otplatnog kapaciteta dužnika, potraživanje Nove Agrobanke u stečaju od FK Crvena zvezda svrstava se u kategoriju potraživanja koje karakteriše otežana i neizvesna naplativost.

U skladu sa zakonom i internim aktima, stečajni upravnik i odbor poverilaca mogu prihvatiti predlog dužnika za reprogram obaveza, i to na osnovu:

ocene ekonomsko-finansijskog položaja i otplatnog kapaciteta dužnika (analizom poslovne aktivnosti, likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti);
dužine perioda docnje dužnika u otplati dospelih obaveza;
strukture potraživanja (učešće glavnog duga, redovnih i zateznih kamata);
položaja poverioca i izvesnosti naplate potraživanja realizacijom instrumenata obezbeđenja (menica, jemstava, zaloga, hipoteka i slično).

S obzirom na to da FK Crvena zvezda od 2011. godine nije bio u stanju da redovno izmiruje svoje dospele obaveze najpre prema PB Agrobanci, a zatim i prema Novoj Agrobanci, u skladu sa zakonom i internim aktima Agencije i po odobrenju Odbora poverilaca, u junu 2017. godine zaključen je Sporazum o načinu izmirenja obaveza reprogramom na rok od 18 meseci.

Ukupne obaveze dužnika FK Crvena zvezda prema Novoj Agrobanci u stečaju u vreme zaključenja inicijalnog Sporazuma iznosile su 13,57 miliona evra. Od toga, direktne obaveze iznosile su 10,34 miliona evra a indirektne (solidarno jemsto za dug Europarka doo Beograd) 3,23 miliona evra.

Prema izveštaju nezavisnog revizora, FK Crvena zvezda posluje s velikim nedostatkom trajnog kapitala i obrtnih sredstava, dok su kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine za više od 5,3 milijardi dinara. Na osnovu finansijskih pokazatelja iz 2018. godine, kao i činjenice da je tekući račun FK Crvena zvezda u poslednje 3 godine bio je u blokadi ukupno 213 dana, dužnik je nelikvidan i nesolventan, te nije u mogućnosti da uredno izmiruje dospele kratkoročne obaveze. Ovakvo finansijsko stanje ugrožava stabilnost poslovanja dužnika kao i njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze. Zbog nelikvidnosti dužnika prinudna naplata izgubila je smisao, pa je jedini način da poverioci naplate svoja potraživanja usklađivanje perioda otplate uz otpis dela potraživanja, a u skladu sa realnim finansijskim mogućnostima dužnika.

Usled nemogućnosti da u roku izmiri obaveze predviđene Sporazumom iz 2017. godine, FK Crvena zvezda je u maju 2019. godine uputio banci u stečaju zahtev za produženje roka važenja Sporazuma. Ceneći nepovoljan ekonomsko-finansijski položaj i otplatni kapacitet dužnika, kao i ostale relevantne pokazatelje, predlog dužnika je prihvaćen uz obavezu uspostavljanja dodatnih sredstava obezbeđenja.

U skladu sa zakonom i internim aktima Agencije i uz saglasnost Odbora poverilaca, sa dužnikom je zaključen Aneks postojećeg Sporazuma kojim je predviđeno da se otplata reprogramiranog duga u iznosu od 6,8 miliona evra izvrši u roku od 5 godina. Nakon otplate navedenog iznosa izvršio bi se otpis preostalog iznosa duga po osnovu kamate i to samo pod uslovom da dužnik u ugovorenim rokovima ispuni obavezu otplate reprogramiranog duga u celosti.

Reprogram obaveza se bazira na pretpostavkama da će FK Crvena zvezda u dužem vremenskom periodu imati sposobnost generisanja dodatnog prihoda i profita neophodnog za namirenje potraživanja poverilaca učešćem na međunarodnim takmičenjima, prodajom ulaznica, prodajom prava na registraciju igrača, ostvarenjem novih sponzorskih ugovora, diversifikacijom izvora prihoda i slično, ali i otpisom dela obaveza od strane poverilaca.

Učešćem FK Crvena zvezda u Ligi šampiona ostvaruje se jedna od tih pretpostavki, a naplata reprogramiranih obaveza u skladu sa zaključenim Sporazumom i Aneksom je izvesnija.

Aneksom Sporazuma ugovoreni su, pored hipoteke prvog reda na stadion Rajko Mitić, i dodatni instrumenti obezbeđenja – solidarno jemstvo 6 zavisnih/povezanih pravnih lica sa FK Crvena zvezda, kao garancija za namirenje predmetnih potraživanja. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom po stopi od 2,5% godišnje, a za neblagovremeno izmirene obaveze na ime glavnog duga i redovne kamate (anuiteta) obračunava se zakonska zatezna kamata.

Prema proceni ovlašćenog procenitelja iz novembra 2018. godine, vrednost stadiona Rajko Mitić (koji je dat kao sredstvo obezbeđenja) u okolnostima prinudne prodaje iznosi oko 6,8 miliona evra, što odgovara visini reprogramiranih obaveza.

Reprogram obaveza FK Crvena zvezda sproveden je u skladu sa zakonom i internim aktima Agencije za osiguranje depozita i uz saglasnost Odbora poverilaca Nove Agrobanke u stečaju, a FK Crvena zvezda je imala isti tretman kao svi ostali dužnici banke u stečaju koji su ispunili uslove za reprogram svojih obaveza.