AOD: Zvezda nema para 1Foto: STARSPORT

Agencija za osiguranje depozita je stečajni upravnik Nove Agrobanke a.d. Beograd i pored stečajnog sudije i odbora poverilaca, jedan je od organa postupka stečaja. U skladu sa zakonom, Agencija je samostalan pravni subjekt koji je funkcionalno nezavisan od bilo kog državnog organa.

Nova Agrobanka nastala je nakon otvaranja postupka stečaja nad PB Agrobankom ali se posle kratkog vremena i sama suočila sa problemima u poslovanju vezanim za nelikvidnost, kvalitet aktive i nedostatak kapitala, što je dovelo do oduzimanja dozvole za rad i otvaranja postupka stečaja nad bankom u oktobru 2012. godine.

Obaveze FK Crvena zvezda prema Novoj Agrobanci datiraju iz perioda 2009-2011. godine, a nastale su po osnovu kraktoročnih kredita koje je u navedenom periodu odobrila PB Agrobanka.

Usled pogoršanog ekonomsko-finansijskog položaja i otplatnog kapaciteta dužnika, potraživanje Nove Agrobanke u stečaju od FK Crvena zvezda svrstava se u kategoriju potraživanja koje karakteriše otežana i neizvesna naplativost.

U skladu sa zakonom i internim aktima, stečajni upravnik i odbor poverilaca mogu prihvatiti predlog dužnika za reprogram obaveza, i to na osnovu:

ocene ekonomsko-finansijskog položaja i otplatnog kapaciteta dužnika (analizom poslovne aktivnosti, likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti);
dužine perioda docnje dužnika u otplati dospelih obaveza;
strukture potraživanja (učešće glavnog duga, redovnih i zateznih kamata);
položaja poverioca i izvesnosti naplate potraživanja realizacijom instrumenata obezbeđenja (menica, jemstava, zaloga, hipoteka i slično).

S obzirom na to da FK Crvena zvezda od 2011. godine nije bio u stanju da redovno izmiruje svoje dospele obaveze najpre prema PB Agrobanci, a zatim i prema Novoj Agrobanci, u skladu sa zakonom i internim aktima Agencije i po odobrenju Odbora poverilaca, u junu 2017. godine zaključen je Sporazum o načinu izmirenja obaveza reprogramom na rok od 18 meseci.

Ukupne obaveze dužnika FK Crvena zvezda prema Novoj Agrobanci u stečaju u vreme zaključenja inicijalnog Sporazuma iznosile su 13,57 miliona evra. Od toga, direktne obaveze iznosile su 10,34 miliona evra a indirektne (solidarno jemsto za dug Europarka doo Beograd) 3,23 miliona evra.

Prema izveštaju nezavisnog revizora, FK Crvena zvezda posluje s velikim nedostatkom trajnog kapitala i obrtnih sredstava, dok su kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine za više od 5,3 milijardi dinara. Na osnovu finansijskih pokazatelja iz 2018. godine, kao i činjenice da je tekući račun FK Crvena zvezda u poslednje 3 godine bio je u blokadi ukupno 213 dana, dužnik je nelikvidan i nesolventan, te nije u mogućnosti da uredno izmiruje dospele kratkoročne obaveze. Ovakvo finansijsko stanje ugrožava stabilnost poslovanja dužnika kao i njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze. Zbog nelikvidnosti dužnika prinudna naplata izgubila je smisao, pa je jedini način da poverioci naplate svoja potraživanja usklađivanje perioda otplate uz otpis dela potraživanja, a u skladu sa realnim finansijskim mogućnostima dužnika.

Usled nemogućnosti da u roku izmiri obaveze predviđene Sporazumom iz 2017. godine, FK Crvena zvezda je u maju 2019. godine uputio banci u stečaju zahtev za produženje roka važenja Sporazuma. Ceneći nepovoljan ekonomsko-finansijski položaj i otplatni kapacitet dužnika, kao i ostale relevantne pokazatelje, predlog dužnika je prihvaćen uz obavezu uspostavljanja dodatnih sredstava obezbeđenja.

U skladu sa zakonom i internim aktima Agencije i uz saglasnost Odbora poverilaca, sa dužnikom je zaključen Aneks postojećeg Sporazuma kojim je predviđeno da se otplata reprogramiranog duga u iznosu od 6,8 miliona evra izvrši u roku od 5 godina. Nakon otplate navedenog iznosa izvršio bi se otpis preostalog iznosa duga po osnovu kamate i to samo pod uslovom da dužnik u ugovorenim rokovima ispuni obavezu otplate reprogramiranog duga u celosti.

Reprogram obaveza se bazira na pretpostavkama da će FK Crvena zvezda u dužem vremenskom periodu imati sposobnost generisanja dodatnog prihoda i profita neophodnog za namirenje potraživanja poverilaca učešćem na međunarodnim takmičenjima, prodajom ulaznica, prodajom prava na registraciju igrača, ostvarenjem novih sponzorskih ugovora, diversifikacijom izvora prihoda i slično, ali i otpisom dela obaveza od strane poverilaca.

Učešćem FK Crvena zvezda u Ligi šampiona ostvaruje se jedna od tih pretpostavki, a naplata reprogramiranih obaveza u skladu sa zaključenim Sporazumom i Aneksom je izvesnija.

Aneksom Sporazuma ugovoreni su, pored hipoteke prvog reda na stadion Rajko Mitić, i dodatni instrumenti obezbeđenja – solidarno jemstvo 6 zavisnih/povezanih pravnih lica sa FK Crvena zvezda, kao garancija za namirenje predmetnih potraživanja. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom po stopi od 2,5% godišnje, a za neblagovremeno izmirene obaveze na ime glavnog duga i redovne kamate (anuiteta) obračunava se zakonska zatezna kamata.

Prema proceni ovlašćenog procenitelja iz novembra 2018. godine, vrednost stadiona Rajko Mitić (koji je dat kao sredstvo obezbeđenja) u okolnostima prinudne prodaje iznosi oko 6,8 miliona evra, što odgovara visini reprogramiranih obaveza.

Reprogram obaveza FK Crvena zvezda sproveden je u skladu sa zakonom i internim aktima Agencije za osiguranje depozita i uz saglasnost Odbora poverilaca Nove Agrobanke u stečaju, a FK Crvena zvezda je imala isti tretman kao svi ostali dužnici banke u stečaju koji su ispunili uslove za reprogram svojih obaveza.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari