Zaposleni koji odsustvuje sa rada u dane praznovanja ostvaruje pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Zaposleni koji radi u dane praznovanja ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110 odsto od osnovice, navodi Informativni poslovni centar.