Revizije sprovedene u 2019. omogućile uštedu 168,6 miliona dinara 1Duško Pejović Foto: DRI

Državna revizorska institucija (DRI) je najviši organ zadužen da vrši kontrolu trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom.

U našoj zemlji funkcioniše od 2005. godine i nadležna je za državnu reviziju oko 11.000 direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i drugih korisnika javnih sredstava.

Predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović kaže da telo koje vodi predstavlja jednu od ključnih karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi.

„DRI brine da se javnim sredstvima i imovinom upravlja na finansijski stabilan način i u skladu sa odlukama i namerama Narodne skupštine. Važno je naglasiti da je Državna revizorska institucija jedna od ključnih karika u oblasti utvrđivanja kako se javna sredstva troše i kakva je odgovornost odgovornih lica koja su zadužena za te aktivnosti od planiranja, preko izvršenja do izveštavanja. Sprovodeći tri vrste revizije, a to je revizija finansijskih izveštaja, revizija pravilnosti poslovanja i revizija svrsishodnosti poslovanja, DRI je u poziciji da sagleda kako posluje celokupni javni sektor. Koji su to sistemski problemi u društvu, na to pitanje odgovor nam daju upravo revizije svrsishodnosti poslovanja. Sprovodeći ove revizije, DRI ukazuje na uzroke koji dovode do nepravilnosti i nesvrsishodnosti, predlažemo promene u sistemu, utičemo na transparentnost trošenja javnih sredstava i utičemo na povećanje odgovornosti u javnom sektoru. Time ispunjavamo misiju DRI, a to je da ovim pouzdanim iformacijama doprinosimo dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru. U svemu ovome što sam naveo ogleda se važnost uloge DRI za građane Srbije“, kaže predsednik DRI i dodaje da je na čelu institucije koja „pomaže državi da mudro upravlja i koristi resurse“ i koja za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

„Poslednjih godina DRI je doživela značajne promene i unapredila kvalitet svog rada. Posebna pažnja je posvećena javnosti rada i objavljivanju izveštaja i drugih dokumenata koji su nastali u procesu revizije. Tako se na sajtu DRI, pored informacija o sprovedenim revizijama, utvrđenim nepravilnostima i podnetim prijavama, mogu pronaći i izveštaji o tome šta su subjekti revizije preduzeli da otklone uočene nepravilnosti, kao i izveštaji u kojima se ocenjuju preduzete mere.

Takođe, sada kada imamo Registar preporuka, on na jednom mestu čita u kakvom je statusu preporuka i može odmah da se uveri, npr. ako smo dali preporuku da se plate ne smanje nego da se obračun plata uskladi u odnosu na propise, građanin će da zna da li je to usklađeno, a čitaće šta je subjekt napisao. Dakle sve što je proizvod Državne revizorske institucije to je na sajtu. I na taj način smo prišli i građanima i brzini upoznavanja sa istinitom i objektivnom informacijom“, kaže dr Pejović.

Primera radi, prema podacima iz Izveštaja o radu DRI za 2019. godinu, DRI je u izveštajima o reviziji subjektima dala 1.970 preporuka kako bi greške i nepravilnosti, uočene tokom sprovođenja revizije, bile otklonjene. U izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja data je 1.221 preporuka, u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja dato je 100 preporuka, u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 420, a u izveštajima o reviziji svrsishodnosti poslovanja 229 preporuka.

Pravilno upravljanje javnim finansijama je od velikog značaja i za proces evropskih integracija i povezano je sa većim brojem pregovaračkih poglavlja. DRI direktno učestvuje u Poglavlju 32 –Finansijska kontrola, koje je inače i prvo pregovaračko poglavlje koje je Republika Srbija otvorila u okviru procesa pristupanja EU.

„Izveštaj Evropske komisije o napretku za 2020. godinu konstatuje ostvareni dobar napredak, kako u Poglavlju 32, tako i u oblasti eksterne revizije. Inače, merilo za zatvaranje Poglavlja 32 kada je reč o eksternoj reviziji podrazumeva da DRI primenjuje standarde Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (NTOSAI), obezbedi finansijsku, funkcionalnu i institucionalnu nezavisnosti, sprovodi revizije finansijskih izveštaja i revizije svrsishodnosti, kao i da poseduje dovoljno administrativnih kapaciteta“, objašnjava dr Pejović.

Evropska unija pomaže DRI kako bi ova važna institucija unapredila svoj rad i kako bi se Srbija približila evropskim standardima u ovoj oblasti. Do sada je EU podržala rad DRI sa preko 1,7 miliona evra, a u planu su projekti i u narednom periodu. Podsećamo da je ovo deo reforme javne uprave u Srbiji koja je podržana od strane Evropske unije, a glavni koordinator reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Efekti sprovedenih revizija

„Kada je reč o efektima sprovedenih revizija u 2019. godini, ostvareni su finansijski efekti u iznosu od 168,69 miliona dinara (36,1 miliona dinara predstavlja povećanje prihoda, a 132,59 miliona dinara predstavlja smanjenje rashoda), izvršeno je usklađivanje poslovanja sa propisima za preko 103 miliona dinara i evidentirana je imovina u iznosu većem od 510 milijardi dinara“, kaže predsednik DRI.

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.