Usvojen leks specijalis o stambenim kreditima u švajcarskim francima 1Foto: FoNet/Zoran Mrđa (arhiva)

Ovaj zakon je rezultat kompromiisnog rešenja između države, udruženja građana i banaka i koštaće 11,7 milijardi dinara. Taj trošak država će pokriti obveznicama koje će biti emitovane.

Građani će imati izbor da li će po novom zakonu da konvertuju kredite u evro ili da nastave sa sudskim sporovima. Ovaj leks specijalis predviđa da se preostali dug konvertuje u evre i da se od te sume otpiše 38 odsto, a kamatna stopa je ona koja je važila 31. marta 2019. za kredite indeksirane u evrima, iste vrednosti i ročnosti.

Za banke koje nisu imale u ponudi stambene kredite ili su imale nesrazmerno velike kamatne stope primenjen je limit od 3,4 odsto, plus tromesečni ili šestomesečni eurobor za varijabilne kamatne stope, i limit od četiri odsto za fiksne kamatne stope.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, banka je dužna da dostavi korisniku ponudu za zaključenje ugovora. Ako prihvati da se konverzija stambenog kredita izvrši u skladu sa ovim zakonom, korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema dokumenata o tome obavesti banku i s njom zaključi ugovor o konverziji. U slučaju da korisnik ne obavesti banku da prihvata da se izvrši konverzija, odnosno ne zaključi s bankom ugovor kojim se vrši konverzija, otplata kredita se nastavlja u skladu sa ugovorom o kreditu, a prekinuti, odnosno odloženi postupci nastavljaju se narednog dana od dana isteka tog roka – navodi se u predlogu leks specijalisa.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na stambene kredite kod kojih je do dana stupanja na snagu ovog zakona dug po kreditu dospeo u celosti, a nije pokrenut postupak prinudnog izvršenja ili vansudskog namirenja – navodi se u zakonu. I na one kredite kod kojih je nepokretnost prodata kao sredstvo obezbeđenja, a dug nije izmiren u celosti.

Leks specijalisom uređena je konverzija na započete sudske i druge postupke. Tako je propisano da se parnični postupak pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona prekida danom stupanja na snagu ovog zakona – ističe se u obrazloženju propisa. Odlažu se i postupci prinudnog izvršenja i vansudskog namirenja i mogu da budu nastavljeni samo u slučaju da dužnik neće konverziju. Ako pristane na konverziju, i okonča se parnični postupak, banka snosi svoje, a dužnik svoje troškove.

Povezani tekstovi