Foto:Medija centar

                       p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

Tokom poslednjih 15 godina Srbija je ozbiljno prihvatila principe demokratije i vladavine prava u sklopu procesa integracije u Evropsku uniju. Ipak, reforme koje su potrebne na tom putu daju rezultate samo kada su definisane i usvojene kroz široku demokratsku debatu koja omogućava slobodno i pravično nadmetanje ljudi i ideja. Izbori su suština tog procesa. Način sprovođenja izbora, kao i njihov ishod, govore o karakteru zemlje i određuju pravac političkog dijaloga u bliskoj budućnosti.

Građani Srbije pozvani su na izbore 24. aprila. Misija OEBS-a u Srbiji s pažnjom očekuje izbore u nadi da će svi akteri sa političke i medijske scene, bilo na lokalnom, pokrajinskom ili republičkom nivou, dokazati svoju predanost principima slobodnih i fer izbora. Usvajanjem OEBS-ovog Dokumenta iz Kopenhagena 1990. godine, Srbija je unela ove principe u svoje izborno zakonodavstvo, uključujući i pravo na pristup medijima bez diskriminacije, kao i pravo na slobodu okupljanja.

Principi i ciljevi OEBS-a odnose se na sve aspekte slobodnog društva, od jednakih mogućnosti, šansi za kandidovanje za javnu funkciju, preko objektivnih medija i izborne atmosfere koja omogućava glasačima da donesu informisanu odluku, do transparentnog finansiranja izbornih kampanja. Posle uspešnog predsedavanja OEBS-u 2015. godine, Srbija sada ima još veću odgovornost kako na međunarodnom tako i na lokalnom planu, da osigura puno poštovanje ovih vrednosti.

Dok državni organi na svim nivoima i institucije organizuju i upravljaju izbornim procesom, organizacije civilnog društva i mediji su ti koji imaju nadzornu ulogu. NJihova uključenost najbolje svedoči o tome da građani, kroz svoj angažman u javnim poslovima, zahtevaju odgovorno ponašanje svih učesnika u demokratskom procesu. Politički aktivizam građana u demokratskom društvu je pokretač promene. Kroz politički aktivizam građani izražavaju svoju volju na izborima biraju i kome će dati glas.

Republička izborna komisija (RIK) akreditovala je domaće organizacije civilnog društva kao posmatrače koji će pratiti rad same komisije i rad biračkih odbora: Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Građani na straži, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSid) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM). Pojedine nevladine organizacije sa bogatim iskustvom u pravnim pitanjima, ljudskim pravima i pitanjima borbe protiv korupcije – kao što su Transparentnost Srbija i Istinomer su takođe izrazile interesovanje da posmatraju tok predizborne kampanje i izborni dan, kao i da reaguju u slučajevima kršenja prava i propisa.

Na poziv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, sa sedištem u Varšavi, 18. marta je zvanično otvorila Ograničenu posmatračku misiju (LEOM) u Beogradu koja će pratiti republičke izbore u Srbiji. Ova misija deluje na osnovu mandata koji je potpuno odvojen od mandata Misije OEBS-a u Srbiji. Zaključci ove misije svedočiće o napretku koji je zemlja postigla u poboljšanju izbornih zakona i prakse, i samih demokratskih procesa.

Misija OEBS-a u Srbiji takođe s pažnjom iščekuje predstojeće izbore koji će dodatno naglasiti iskrenu predanost Srbije osnovnim principima i vrednostima OEBS-a. Misija će nastaviti sa pružanjem podrške novoj vladi, kao i drugim partnerima u oblastima koje su određene njenim mandatom: kao što su unapređivanje demokratskih institucija i ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika nacionalnih manjina, promovisanje tolerancije, vladavine prava i medijskog okvira koji su od ključnog značaja za informisanu javnu raspravu. Samo zajedničkim radom na primarnim institucionalnim reformama, kao što su borba protiv korupcije, unapređenje izbornog zakonodavstva i reforma pravosudnog sistema, građani Srbije mogu osetiti pravi boljitak. OEBS olakšava takvu saradnju sa krajnjim ciljem da se osnaži bezbednost u Srbiji, jugoistočnoj Evropi, a i na globalnom nivou.