Odluka je doneta kako bi se obezbedilo kontinuirano obavljanje komunalne delatnosti i nesmetano snabdevanje grada toplotnom energijom.

Lokacija je privremena, do promene tehnologije proizvodnje toplotne energije, navodi Veće u saopštenju.

Inicijativu za donošenje takve odluke uputilo je to privredno društvo koje, zbog teške ekonomske situacije, otežane velikim dugovanjima, nije u mogućnosti da obezbedi deponovanje neopasnog otpada na drugi odgovarajući način.

Dodaje se da je „Energetika“ navela da je u toku postupak javne nabavke za promenu tehnologije supstitucije kotlova na ugalj kotlovima na prirodni gas, kao i da je izradila klasifikaciju elektrofilterskog pepela i šljake kod ovlašćene institicije.