Boris Kršev

Kako je pao Berlinski zid 1

Kako je pao Berlinski zid

U deceniji u kojoj dolazi do pada Berlinskog zida, i svega onoga što se nakon toga dogodilo – ujedinjenje Nemačke, kraj Hladnog rata, slom komunizma u Istočnoj Evropi i raspad SSSR-a, ČSSR i SFRJ, personalni sastav političkih lidera bio je gotovo identičan – ponikli su iz istog društvenog miljea, imali su iste poglede na društvo i ekonomiju i svi su prevalili sedmu deceniju života.