Foto: Bojan Cvejić

Rok za podnošenje prijave je 6. jun 2019. godine.

U konkursu se navodi da su zaduženja pomoćnika ministra da „planira, usmerava i nadzire rad unutrašnjih jedinica u Sektoru“, kao i da „vrši najsloženije poslove iz delokruga Sektora“.

Kandidat treba da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Kandidat, kako se navodi u konkursu, treba da ima najmanje devet godina radnog iskustva ili sedam godina radnog iskustva u struci, od kojih najmanje dve godine na rukovodećim radnim mestima ili pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad.

U konkursu piše da kandidat treba da ima srpsko državljanstvo, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, kao i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Prilikom izbora pomoćnika ministra biće proveravane opšte i posebne funkcionalne kompetencije za rad.

Rad na mestu pomoćnika ministra u Sektoru za informisanje traje pet godina.

Povezani tekstovi