Foto: Pixabay

Takođe, zabluda koja se često javlja kod domaćih IT privrednika i startapa, koji se oslanjaju na podatke o ličnosti kao ključni resurs digitalne ekonomije, jeste da se GDPR automatski primenjuje na njih ako poseduju bilo koje podatke o ličnosti građana EU.

Odredba o zaštiti podataka o ličnosti usvojena je maja ove godine i važi na teritoriji Evropske unije. U kontekstu obrade podataka o ličnosti, ključno pitanje za kompanije i preduzetnike izvan EU tiče se slučajeva u kojima će se Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) primenjivati na njihovo poslovanje.

Član 3, stav 2 Opšte uredbe navodi da se ona primenjuje na sve rukovaoce i obrađivače van EU, koji obrađuju podatke o ličnosti lica koji se nalaze u EU, ukoliko je aktivnost obrade u vezi sa nuđenjem roba i usluga licima na teritoriji EU ili ako se prati njihovo ponašanje unutar EU. Ovako široko definisana odredba ostavlja dosta prostora za tumačenje, pa i dalje nije potpuno jasno u kojim se tačno situacijama primenju Opšta uredba.

Kako bi privrednici lakše razumeli u kojim se slučajevima Opšta uredba primenjuje na njih, Evropski odbor za zaštitu podataka je izdao smernice u kojima bliže tumači ovu odredbu. Smernice Evropskog odbora su ključni dokument za razumevanje situacija u kojima se Opšta uredba odnosi na vas, odnosno vaše poslovanje, pogotovo imajući u obzir da većina startapa ima za cilj pružanje roba i usluga ili praćenje lica na koja se podaci odnose na teritoriji EU.

U pogledu targetiranja lica koja se nalaze u EU, Evropski odbor smatra da lica koja su predmet ove odredbe nisu ograničena državljanstvom, prebivalištem ili drugim vrstama pravnog statusa, već da se targetiranjem subjekata u EU smatra svako targetiranje ljudi koji se fizički nalaze unutar EU prostora. Lokacija lica je relevantna u trenutku otpočinjanja targetiranja, odnosno u trenutku kada se počinje sa pružanjem roba i usluga ili u trenutku kada se otpočne sa praćenjem ponašanja.

Dodatno, treba napomenuti da obrada podataka državljana ili stanovnika EU, koja se odvija u trećoj zemlji, ne povlači primenu Opšte uredbe dokle god se obrada podataka ne odnosi na konkretnu ponudu usmerenu prema subjektima u EU ili na praćenje njihovog ponašanja unutar EU. Iz navedenog se može zaključiti da se Opšta uredba primenjuje na sve subjekte koji pružaju robu i usluge licima koja se nalaze na teritoriji EU ili subjekte koji prate ponašanje lica u okviru EU. Vrlo je bitno napomenuti da se navedeni kriterijumi za pružanje roba i usluga primenjuju bez obzira da li je izvršeno plaćanje robe i usluga.

Foto: Pixabay

Kriterijumi

Kriterijum targetiranja može biti ispunjen ukoliko je roba ili usluga usmerena na osobu u EU i ukoliko aktivnosti rukovaoca podacima, odnosno obrađivača podataka, imaju za nameru nuđenje robe ili usluga subjektu koji se nalazi u EU. Tačnije, ovaj kriterijum će se primeniti ukoliko je očigledno da rukovalac, odnosno obrađivač, predviđa pružanje usluga ili robe subjektima u nekoj od država članica.

Kriterijumi koji se moraju uzeti u obzir prilikom određivanja da li se u konkretnoj situaciji robe i usluge nude licima na teritoriji EU su:

 • EU ili najmanje jedna država članica spomenuta je u kontekstu pružanja roba i usluga
 • Rukovalac ili obrađivač plaća servisima za pretraživanje (npr. Google, Bing) kako bi olakšao pristup potrošačima iz EU, odnosno usmerio je reklame i marketing prema licima u EU
 • Međunarodne turističke aktivnosti
 • Postojanje adrese ili kontakt telefona koji se mogu kontaktirati iz EU
 • Korišćenje nacionalnog domena države članice ili .eu domena
 • Postojanje plana putovanja od države članice do mesta gde se usluge i robe pružaju
 • Upotreba jezika ili valute jedne ili više država članica
 • Mogućnost isporuke robe u države članice

Praćenje ponašanja subjekata

Kada je u pitanju praćenje ponašanja subjekata, neophodno je da se praćeno lice nalazi unutar EU, kao i da se praćeno ponašanje odvija na teritoriji EU. Takođe, vrlo je bitno istaći da se ponašanje može pratiti ne samo putem interneta, već i preko drugih servisa i uređaja (prenosivi uređaji, pametni uređaji).

Aktivnosti koje se mogu smatrati praćenjem subjekata su:

 • Oglašavanje na osnovu ponašanja lica (behavioural advertising)
 • Praćenje geolokacije u reklamne svrhe
 • Onlajn praćenje putem kolačića ili putem drugih tehnika, kao što je praćenje jedinstvenog ‚‚otiska” uređaja (fingerprinting)
 • Analize ishrane i zdravlja
 • Video nadzor putem kamera
 • Analiza ponašanja
 • Praćenje zdravstvenog stanja pojedinca

Na osnovu navedenog, može se zaključiti da je kriterijum za određivanje da li se robe i usluge nude subjektima, EU odnosno da li se prati ponašanje EU subjekta vrlo široko definisan, te je preporučljivo izvršiti analizu vašeg poslovanja kako biste bili sigurni da li se, i u kojim situacijama, odredbe Opšte uredbe odnose na vas ili vašu organizaciju.

Izvor: Startit.rs