Kolike su školarine na fakultetima BU i koliko ima mesta za upis? 1Rektorat Beogradskog univerziteta Foto: Wikipedia

Fakulteti na Beogradskom univerzitetu objavili su Konkurse za upis na osnovne akademske studije u narednu školsku godinu. Arhitektura, softversko inženjerstvo, stomatologija, informacioni sistemi i tehnologije i menadžment i organizacija spadaju u najskuplje smerove i studijske programe. Najniža školarina je na Fizičkom fakultetu i Fakultetu tehnoloških nauka.

N1 objavljuje pregled upisnih kvota, smerova i školarina na BU.

Arhitektonski fakultet

Na studijski program osnovnih akademskih studija Arhitektura upisuje se 240 studenta i to 160 na budžetu i 80 samofinansirajućih.

Za državljane Srbije školarina iznosi 300.000 dinara, a za strane 3.600 evra.

Građevinski fakultet

Na osnovnim studijama postoje tri studijska programa – Građevinarstvo, Geodezija, Geoinformatika.

Na smeru Građevinarstvo predviđeno je 240 budžetskih i 90 samofinansirajućih mesta.

Na smeru Geodezija predviđeno je 40 budžetskih i 20 samofinansirajućih mesta.
Na smeru Geoinformatika predviđeno je 20 budžetskih i 10 samofinansirajućih mesta.

Školarina za državljane Republike Srbije iznosi 120.000 dinara, a za strane državljane 2.000 evra.

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet ima dva studijska programa – Elektrotehnika i računarstvo sa 540 i Softversko inženjerstvo sa 180 mesta.

Na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo izbor jednog od šest modula, odseka, vrši se posle prve godine studija. Moduli su: Elektronika i digitalni sistemi, Energetika, Računarska tehnika i informatika, Signali i sistemi, Telekomunikacije i informacione tehnologije i Fizička elektronika.

Na studijskom programu Softversko inženjerstvo nema modula niti smerova.

Poslednjih nekoliko godina Elektrotehnički fakulet je upisivao 400 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 140 samofinansirajućih studenata na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, kao i 30 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 150 samofinansirajućih studenata na studijski program Softversko inženjerstvo.

Školarina na programu Elektrotehnika i računarstvo iznosi 126.000 dinara za državljane Srbije, a za strane 2.000 evra. Na programu Softversko inženjerstvo školarina iznosi 282.000, dok za strane državljane cena iznosi 3.000 evra.

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet na dva studijska programa upisuje 680 studenata.

Na studijski program Mašinsko inženjerstvo upisuje se ukupno 620 studenata, od kojih 520 studenata na teret budžeta Republike Srbije i 100 samofinansirajućih studenata. Cena školarine na ovom studijskom programu iznosi 108.000 dinara.

Na studijski program Informacione tehnologije u mašinstvu upisuje se ukupno 60 studenata, od kojih 20 studenata na teret budžeta Republike Srbije i 40 samofinansirajućih studenata. Školarina za samofinansirajuće iznosi 180.000 dinara.

Visina školarine za strane državljane košta 1.800 evra na oba studijska programa.

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni će ove godine upisati ukupno 790 studenata od čega će njih 650 biti na bužetu, a 140 na samofinansiranju, na sledeće studijske programe:

1. BILjNA PROIZVODNjA (185 budžet, 15 samofinansiranje) moduli:

Ratarstvo i povrtarstvo – budžet 60, samofinansiranje 5
Voćarstvo i vinogradarstvo – budžet 85, samofinansiranje 5
Hortikultura – budžet 20, samofinansiranje 3
Upravljanje zemljištem i vodama – budžet 20, samofinansiranje 2

2. FITOMEDICINA (budžet 70, samofinansiranje 20)

3. ZOOTEHNIKA (budžet 50, samofinansiranje 10)

4. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U PROIZVODNJI HRANE (budžet 30, samofinansiranje 10)

5. BIOTEHNIČKI I INFORMACIONI INŽENJERING (budžet 30, samofinansiranje 10)

6. AGROEKONOMIJA (budžet 85, samofinansiranje 35)

7. PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA (200 budžet, 40 samofinansiranje) moduli:

Tehnologija ratarskih proizvoda – budžet 40, samofinansiranje 8
Tehnologija konzervisanja i vrenja – budžet 40, samofinansiranje 8
Tehnologija animalnih proizvoda – budžet 40, samofinansiranje 8
Mikrobiologija hrane – budžet 40, samofinansiranje 8
Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane – budžet 40, samofinansiranje 8

Školarina za srpske državljane iznosi 90.000 dinara, a za strane 2.200 evra.

Saobraćajni fakultet

Na osnovne akademske studije saobraćaja upisuje se ukupno 350 studenata i to 300 na teret budžeta i 50 samofinansirajućih na sledećim studijskim modulima:

Železnički saobraćaj i transport (35 budžetskih i 3 samofinansirajuća), Drumski i gradski saobraćaj (40 budžetskih i 7 samofinansirajućih), Drumski i gradski transport (40 budžetskih i 7 samofinansirajućih), Bezbednost drumskog saobraćaja (40 budžetskih i 7 samofinansirajućih), Vodni saobraćaj i transport (15 budžetskih i 3 samofinansirajućih), Vazdušni saobraćaj i transport (15 budžetskih i 3 samofinansirajućih), Logistika (40 budžetskih i 6 samofinansirajućih), Poštanski saobraćaj i informacione tehnologije (40 budžetskih i 7 samofinansirajućih), Telekomunikacioni saobraćaj i mreže (35 budžetskih i 7 samofinansirajućih).

Cena školarina iznosi 130.000 dinara, a za strane državljana 2.400 evra.

Šumarski fakultet

Šumarski fakultet ove godine planira da upiše 340 studenata na četiri smera i to:

Na smeru Šumarstvo predviđeno je 103 budžetska i 17 samofinansirajućih mesta, na smeru Tehnologije drveta 70 budžetskih i 30 samofinansirajućih mesta, na smeru Pejzažna arhitektura 42 budžetska i 18 samofinansirajućih, dok je na smeru Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa planirano da se upiše 24 budžetskih i 36 samofinansirajućih studenata.

Za sve smerove školarina iznosi 80.000 dinaa, a za strane državljane 1.665 evra.

Fakultet organizacionih nauka

FON na dva studijska programa upisuje 980 studenata. Dekan Fakulteta organizacionih nauka Milan Martić izjavio je ranije da će na studijski program Informaconi sistemi i tehnologije biti upisano 590 studenata, od toga 270 na budžet, dok će na Menadžment i organizaciju biti upisano 390 studenata, od kojih 190 na teret budžeta, prenele su agencije.

Program Informacioni sistemi i tehnologije ima šest smerova i to: Informacione tehnologije, Informacioni sistemi, Informaciono inženjerstvo, Poslovna analitika, Softversko inženjerstvo i Tehnologije elektronskog poslovanja.

Program Menadžment i organizacija takođe ima šest smerova i to: Finansijski menadžment, Lin organizacija poslovanja, Marketing menadžment i komunikacije, Menadžment kvaliteta i standardizacija, Operacioni menadžment i Projektni menadžment.

Na oba studijska programa školarina je ista i iznosi 171.000 dinara, a za strane studente 1.500 evra.

Tehnološko-metalurški fakultet

Na pet smerova ovaj fakultet upisuje ukupno 385 brucoša.

Na smeru Hemijsko inženjerstvo je 135 budžetskih i 15 samofinansirajućih, na smeru Inženjerstvo materija 30 budžetskih i 15 samofinansirajućih, na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine budžetskih mesta je 45, a samofinansirajućih 15. Na smeru Biohemisjko inženjerstvo i biotehnologija budžetskih je 90, dok je samofinansirajućih 20, a na smeru Metaluroško inženjerstvo planirano je da se upiše po 15 budžetskih i samofinansirajućih studenta.

Školarina iznosi 75.000 dinara, a za strane državljane 2.400 evra.

Geografski fakultet

Prvu godinu može da se upiše 250 studenata (140 budžetskih i 110 samofinasirajućih) i to na sledeće studijske programe: Geografija (budžet 40, samofinansiranje 30), Turizmologija (budžet 40, samofinansiranje 30), Prostorno planiranje (budžet 20, samofinansiranje 20), Demografija (budžet 20, samofinansiranje 10), Geoprostorne osnove životne sredine (budžet 20, samofinansiranje 20).

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 96.000 dinara, a za strane državljane iznosi 2.000 evra.

Fakultet za fizičku hemiju

Fakultet za fizičku hemiju upisuje 100 studenata i to 80 na budžet i 20 koji će školarinu sami finansirati.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 84.000 dinara, a za strane državljane 2.040 evra.

Fizički fakultet

U prvu godinu osnovnih studija Fizički fakultet upisuje 140 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 15 studenata koji plaćaju školarinu. Na dva smera studenti ne plaćaju školarine i to na smerovima Opšta fizika sa 25 budžetskih studenata i Teorijska i eksperimentalna fizika sa 50 budžetskih mesta.

Na smeru Primenjena i kompjuterska fizika predviđeno je 40 budžetskih i 10 samofinansirajućih. Na Meteorologiji predviđeno je 25 budžetskih i 5 samofinansirajućih.

Školarina iznosi 66.000 dinara, a za strane državljane 600 evra.

Hemijski fakultet

Hemijski fakultet upisuje u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija ukupno 165 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 20 samofinansirajućih studenata na sledeće studijske programe: Hemija (budžetskih 75 i samofinansirajućih 5), Biohemija (budžetskih 45 i samofinansirajućih 5), Hemija životne sredine (budžetskih 25 i samofinansirajućih 5).

Na smeru Nastava hemije u okviru integrisanih (osnovne i master) akademskih studija predviđeno je 20 budžetskih i 5 samofinansirajućih mesta.

Samofinansirajući studenti plaćaju školarinu za upis prve godine studija u iznosu od 102.000 dinara, a za strane studente iznosi 2.500 evra.

Matematički fakultet

Matematički fakultet upisuje 435 studenata, 330 budžetskih i 105 samofinansirajućih.

Na studijskom programu Matematika postoji pet smerova na koje se upisuje 205 budžetskih i 45 samofinansitajućih. Smerovi su Profesor matematike i računarstva, Teorijska matematika i primene, Matematika i računarstvo, Primenjena matematika, Statistika, aktuarska i finansijska matematika.

Školarina za sve smerove iznosi 150.000 osim za smer Profesor matematike i računarstva koji košta 90.000 dinara.

Na programu Astronomija i astrofizika postoje dva smera – Astrofizika i Astroinformatika – sa ukupno 25 mesta, od kojih je 5 samofinansirajućih. Školarina iznosi 150.000 hiljada.

Na programu Informatika upisaće se 160 brucoša, a njih 55 će biti na samofinansiranju. Školarina iznosi 165.00 dinara.

Za strane studente cena školarine iznosi 3.500 evra.

Na studijskom programu Matematika, na modul Matematika i računarstvo može da se upiše najviše 90 studenata, a na ostale module najviše po 70 studenata. Na studijskom programu Astronomija i astrofizika u prvom upisnom roku na modulu Astroinformatika može da se upiše najviše 12 studenata.

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija medicine 460 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 40 samofinansirajućih studenata za sticanje zvanja doktora medicine. Samofinansirajući studenti uplaćuju školarinu u iznosu od 126.600 dinara.

Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet upisaće na prvu godinu integrisanih akademskih studija stomatologije 196 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 samofinasirajuća studenta.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi za državljanje Republike Srbije 180.000 dinara i za studente strane državljane 5.000 evra.

Fakultet veterinarske medicine

Fakultet veterinarske medicine u prvu godinu integrisanih akademskih studija veterinarske medicine planira da upiše ukupno 170 studenata. Od tog broja 150 studenata treba da bude upisano na teret budžeta Republike Srbije, a preostalih 20 u statusu samofinansirajućih studenata.

Školarina iznosi 120.000 dinara, a za strane državljane 2.500 evra.

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet će upisati u prvu godinu 610 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta, dok ukupna kvota za akreditovani studijski program osnovnih studija obuhvata 1.320 mesta.

Školarina iznosi od 112.479 do 147.999 dinara zavisno od broja ostvarenih bodova na prijemnom ispitu. U cenu školarine uključena je obavezna udžbenička literatura koju samofinansirajući student dobija pre početka semestra.

Smerovi na koje se brucoši upisuju su: Ekonomija i finansije, Ekonomska analiza i politika, Marketing, Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, Menadžment, Menadžment u turizmu i hotelijerstvu, Poslovna analiza i konsalting, Poslovna informatika, Prethodni studijski programi, Primenjena statistika i kvantitativna analiza, Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje, Trgovinski menadžment i marketing i Finansije, bankarstvo i osiguranje.

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Fakultet upisuje 230 studenata na dva programa: Bogoslovsko-katihetskom i Bogoslovsko-pastirskom.

Na Bogoslovsko-katihetskom programu 90 studenata će se finansirati iz budžeta, dok će 45 imati status samofinansiraćih. Na Bogoslovsko-pastirskom programu 60 njih će biti na budžetu, dok će njih 35 biti na samofinansiranju.

Školarina iznosi 105.000 dinara, a za strane studente 1.000 evra.

Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača

Fakultet ukupno upisuje 390 studenata. Na smeru za učitelje planirano je 95 budžetskih i 45 samofinansirajućih mesta. Isti broj planiran je i na smeru za vaspitače.

(Na smeru za učitelje u Novom Pazaru planirano je 50 budžetskih i 10 samofinansirajućih studenata, dok je za vaspitače predviđeno 20 budžetskih i 10 samofinansirajućih. Smer za učitelje postoji i u Vršcu gde je planiran upis 20 studenata od koji će polovina njih biti na teretu bužeta.)

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 111.000 dinara, a za strane studente 2.000 evra.

Fakultet bezbednosti

Na sajtu fakulteta nema podataka o kvotama za upis. Školarina iznosi 118.200 dinara, a za strane državljane 1.800 evra.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Postoje tri modula na ovom fakultetu, a ukupno se upisuje 270 studenata.

Prvi modul Defektologija ima 5 smerova i to: Motoričke smetnje i poremećaji (budžetskih 20, samofinansirajućih 10), Prevencija i tretman poremećaja ponašanja (budžetskih 20, samofinansirajućih 20), Smetnje i poremećaji vida (budžetskih 20, samofinansirajućih 10), Smetnje i poremećaji sluha (budžetskih 20, samofinansirajućih 10) i Senzomotoričke smetnje i poremećaji (budžetskih 20, samofinansirajućih 10).

Drugi mogul Logopedija na kojem je planiran upis 40 budžetskih i 10 samofinansirajućih mesta.

Treći modul Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju sa 40 budžetskih i 20 samofinansirajućih mesta.

Visina školarine za državljane Republike Srbije iznosi 93.000 dinara, dok je za strane državljane visina školatine 1.920 evra.

Fakultet političkih nauka

FPN upisuje 500 studenta, od koji samo 150 na tetret budžeta Republike Srbije.

Postoje četiri smera i to su: Politikologija (budžetskih 35, samofinansirajućih 65), Međunarodne studije (budžetskih 35, samofinansirajućih 105), Novinarstvo (budžetskih 50, samofinansirajućih 110), Socijalna politika i socijalni rad (budžetskih 30, samofinansirajućih 70).

Školarina se razlikuje od smera do smera. Na smeru Međunarodni odnosi i novinarstvo košta 110.000, na Politikologiji 100.000, a na smeru Socijalni rad i socijalna politika 105.000 dinara.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Fakultet upisuje 140 studenata na integrisane i 120 studenata na osnovne akademske studije.

Na integrisanim studijama 100 studenata će se finansirati iz budžeta, a 40 će biti na samofinansiranju. Na osnovnim akademskim studijama upisuje se 90 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata.

I za integrisane i za osnovne školarina iznosi 150.000 dinara, dok je za strane studente 2.000 evra.

Filozofski fakultet

Filozofski ukupno upisuje 733 studenta na deset smerova.

Smerovi su: Filozofija (budžetskih 63, samofinansirajućih 7), Sociologija (budžetskih 91, samofinansirajućih 9), Pedagogija (budžetskih 54, samofinansirajućih 6), Andragogija (budžetskih 27, samofinansirajućih 3), Psihologija (budžetskih 105, samofinansirajućih 11), Istorija (budžetskih 109, samofinansirajućih 11), Istorija umetnosti (budžetskih 81, samofinansirajućih 9), Arheologija (budžetskih 56, samofinansirajućih 6), Etnologija i antropologija (budžetskih 50, samofinansirajućih 5), Klasične nauke (budžetskih 27, samofinansirajućih 3).

Trenutno, devedest odsto studenata upisuje se u prvu godinu studija o trošku države. Školarina za samofinansirajuće studente u školskoj godini iznosi 118.548 dinara za domaće državljane, odnosno 226.519 dinara za strane državljane.

Filološki fakultet

Na Filološkom fakultetu postoje četiri studijska programa: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i studijski program Jezik, književnost, kultura (u okviru studijskog programa Jezik, književnost, kultura omogućava se proučavanje: bugarskog, ruskog, poljskog, češkog, slovačkog, ukrajinskog, italijanskog, francuskog, španskog, rumunskog, nemačkog, skandinavskih, engleskog, arapskog, turskog, japanskog, kineskog, albanskog, grčkog, mađarskog, holandskog jezika i njima pripadajućih književnosti i kultura; opšte književnosti sa teorijom književnosti, opšte lingvistike sa stranim jezikom, bibliotekarstva i informatike).

Ukupno se upisuje 1.393 studenta, od čega njih 100 na program Srpski jezik i književnosti, 90 na Srpska književnost i jezik, 60 na Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i 1.143 na Jezik, književnost, kultura.

Školarina iznosi 118.548, a za strane državljane 226.519 dinara.

Pravni fakultet

Pravni fakultet aplicirao je za 600 mesta za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta i 800 mesta za upis studenata koji se sami finansiraju. Školarina iznosi 114.000,00 dinara.

Rudarsko geološki fakultet, Biološki fakultet, Farmaceutski fakultet nemaju podatke na svojim sajtovima o kvotama za upis.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari