Foto: B. C.

Ovom uredbom utvrđuju se vrsta, koliиina i vrednost robe na koju se, u skladu sa odredbama Carinskog zakona, ne plaжaju uvozne daћbine, kao i rokovi i uslovi za ostvarivanje tog prava.

Osnovni cilj primene uredbe je zaštita finansijskih interesa Srbije, sprečavanje nelegalne trgovine i održavanje ravnoteže između carinskih kontrola i zakonite trgovine.

Na sednici je usvojena i Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.

Ključnu ulogu u njenom sprovođenju imaće Uprava carina i njene organizacione jedinice koje će sprovoditi mere zaštite prava intelektualne svojine na granici.

Članovi vlade usvojili su odluke o osnivanju Akademije tehničko-vaspitaиkih strukovnih studija i Akademije strukovnih studija Južna Srbija.

Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot integrišu se u Akademiju tehničko-vaspitaиkih strukovnih studija sa sedištem u Nišu.

Osnivanje Akademije doprineće efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada, a sa istim ciljem osnovana je i Akademija strukovnih studija Juћna Srbija sa sedištem u Leskovcu. Vlada je danas dala saglasnost Republičkoj direkciji za robne rezerve da izvrši naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad sa primarnim proizvoрaиima. Cilj razmene je podizanje nivoa robnih rezervi u živoj stoci i pomoć primarnim proizvozđačima da zadrže postojeći nivo proizvodnje tovne junadi, navodi se u saopštenju Vlade.

Povezani tekstovi