Foto: Vesna Torović

– Građani nailaze i dalje na poteškoće prilikom ostvarivanja kontakta sa organima javne vlasti, veoma su nezadovoljni brzinom, efikasnošću i kvalitetom rada javnih službi, i nerešavanjem problema na koje su ukazali. Organi javne vlasti i javni službenici u svom radu su u velikoj meri okrenuti sebi, a ne građanima i njihovim pravima i na zakonu zasnovanim interesima – istaknuto je u izveštaju koji je usvojila Skupština grada na poslednjoj sednici.

U izveštaju, inače objavljenom na veb sajtu grada Niša, navedeno je da se najveći broj pritužbi iz ovlašćenja ombudsmana odnosio na komunalne poslove i druge delatnosti od opšteg interesa, radne odnose, kao i socijalnu i materijalnu pomoć, dok se najveći broj pritužbi na povrede ljudskih prava, koje nisu u njegovoj nadležnosti, odnosio na povrede prava koja se tiču egzistencije i svakodnevnog života.

Najviše pritužbi koje su se odnosile na gradsku upravu ticale su se neefikasnosti Sekretarijata za inspekcijske poslove, a među njima na Odsek građevinske inspekcije, koja „ćuti“ kada treba da postupi u korist građana, rečeno je u izveštaju. Najviše pritužbi na rad javnih preduzeća stiglo je na adresu gradskog vodovoda Naissus, a potom Gradske toplane i Objedinjene naplate.

– Nesumnjivo je da usled smanjenja broja zaposlenih, reforme koja onemogućava zaposlenje novih radnika, dolazi do povećanog obima posla pred organima. Sa druge strane, stiče se utisak da u organima uprave, javnim preduzećima i službama, o zahtevima građana odlučuju oni kojima tu nije mesto: kako po stručnoj osposobljenosti, tako i po neadekvatnoj angažovanosti i rigidnom stavu prema ovlašćenjima – ocenila je zaštitnica građana.

Ona je dodala da su nedovoljno dobro organizovane službe pravne pomoći pri gradskim opštinama ili njihovo nepostojanje doprineli da „pravda bude dostižna malom broju građana koji imaju mogućnost da plate advokatske usluge za sastavljanje pravnih lekova i zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima“.

– Posebno ranjive grupe su siromašna lica, neuka i nepismena lica, nacionalne manjine, bolesni, kao i žrtve nasilja – navela je ombudsmanka.

Kancelariji zaštitnika građana u Nišu u toku prošle godine obratilo se više od 2.228 građana. Kancelarija je postupala u 1.295 slučajeva, a završila postupanja u 122 predmeta. Za 26 slučajeva postupak okončan pozitivnim rešenjem, 36 pritužbi je odbačeno, 50 postupaka je obustavljeno, jedna stranka je odustala od pritužbe, tri stranke se nisu izjasnile nakon odgovora organa, a šest predmeta je prosleđeno republičkom Zaštitniku građana. Postupka za sedam predmeta još uvek je u toku.

U izveštaju je navedeno i da je Zaštitniku građana potrebno obezbediti dostojanstvene uslove rada, uz podsećanje da je prostorija za prijem građana – hodnik. Ocenjuje se da to nije kozmetičko pitanje, već da uslovi rada te institucije „moraju da budu takvi da građanin vidi da je došao u instituciju koja zaslužuje poverenje i pruža sigurnost poštovanja prava građanina“.

Ne kontroliše se rad skupštine i gradonačelnika

Zaštitnicu građana Sanju Stojančić imenovala je Skupština grada u maju prošle godine. Ona je imenovana na period od četiri godine i odgovara za svoj rad Skupštini.

Lokalni ombudsman je, inače, nezavisna institucija čiji je zadatak „zaštita ljudskih sloboda i prava od lošeg, nezakonitog ili nedostojnog postupanja, ali i nepostupanja opštinske ili gradske uprave, gradskih javnih preduzeća i ustanova ili drugih javnih službi kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja iz delokruga lokalne samouprave“. On nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine Grada, Gradskog veća, predsednika Skupštine i gradonačelnika.

Najviše pritužbi na EPS

Građani Niša su podnosili pritužbe kancelariji zaštitnika građana i na rad organa koji su van kontrole ove institucije. Najviše takvih pritužbi podneto je protiv EPS-a (16 odsto), a zatim protiv Službe katastra i Osnovnog suda (po osam odsto). Na MUP se požalilo četiri odsto građana.