Ministar Zoran Đorđević Foto: www.mod.gov.rs

Na otvaranju Nacionalne konferenciju „Deset godina od stupanja na snagu konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom – put ka punoj promeni“ Đorđević je rekao da Ministarstvo poseban akcenat stavlja na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, na nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

„Naš zadatak jeste da afirmišemo razvoj invalidske zaštite u okvirima moderne, pluralne socijalne politike, imajući u vidu osobu sa invaliditetom kao pojedinca, odnosno kao ličnost sa svim opštim i specifičnim potrebama“, rekao je Đorđević, saopštilo je Ministarstvo.

Đorđević je dodao da osobe sa invaliditetom moraju da imaju jednake mogućnosti kao i osobe bez invaliditeta, a pre svega da imaju pravo na različitost.

On je rekao da Ministarstvo nastoji da razvije partnerski odnos sa udruženjima osoba sa invaliditetom koji se ogleda u finansijskoj i stručnoj podršci udruženjima koja sprovode programe u cilju zaštite prava i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

„Od suštinskog značaja je da se različiti organi vlasti, lokalne samouprave, civilni sektor i same osobe sa invaliditetom i njihova udruženja još aktivnije uključe u rešavanje problema sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u savremenom svetu“, istakao je Đorđević.

Srbija je jedna od 177 zemalja članica UN koja je 2009. usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i jedna od 92 zemlje koje su usvojile i Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

„Borba protiv diskriminacije na etničkoj, verskoj, polnoj ili starosnoj osnovi, kao i na osnovu fizičkog izgleda i invaliditeta, i u godinama koje dolaze biće jedan od naših najvažnijih zadataka čijem smo izvršenju pristupili sa puno pažnje i posvećenosti“, poručio je Đorđević.