FHP: Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći 1

FHP smatra da zakonska rešenja predviđena Zakonom s jedne strane uskraćuju ravnopravan pristup pravdi građanima, jer isključuju širok krug lica koja mogu da budu korisnici besplatne pravne pomoći, dok sa druge strane sužavaju krug pružalaca besplatne pravne pomoći, čime veliki broj građana Srbije ostavljaju bez adekvatne pravne zaštite.

Zakon je usvojen krajem novembra 2018. godine, a njegova primena odložena je do 1. oktobra ove godine. Fond smatra da je jedan od najspornijih rešenja član u kojem je predviđeno da besplatnu pravnu pomoć mogu da pružaju samo advokatura, jedinice lokalne samouprave i udruženja koja pružaju besplatnu pravnu pomoć u oblastima zaštite od diskriminacije i azila.

Udruženja koja se bave pitanjima koja ne uključuju zaštitu od diskriminacije i azila ne mogu da pružaju besplatnu pravnu pomoć, već isključivo besplatnu pravnu podršku, koja se ogleda u administrativnim poslovima kao što je na primer popunjavanje formulara, ukazao je Fond.