Mimo zakona na čelu državne firme 1

Pre nešto više od dve nedelje pisali smo o tome kako je Arbutini mandat vršioca dužnosti prema Zakonu o javnim preduzećima prestao posle dva šestomesečna mandata još marta 2015, u međuvremenu smo saznali i da je on u JP NoS na mestu direktora već tri godine bez važećeg ugovora o radu.

Naime, Arbutinu je prvi put na mesto v. d direktora Vlada imenovala 1. marta 2014, a drugi put nakon isteka šest meseci na još jedan i poslednji mandat 29. avgusta 2014. Arbutina je 5. marta te godine potpisao ugovor sa UO, odnosno NO JP NoS, o međusobnim pravima i obavezama u kom se obavezuje da će obavljati posao vršioca dužnosti u JP NoS „za vreme trajanja te dužnosti na koju je imenovan rešenjem Vlade od 28. februara 2014“.

U ovom ugovoru, između ostalog, piše u članu 12 da su se ugovorne strane sporazumele „da se po prestanku obavljanja poslova vršioca dužnosti direktora isti vraća na poslove koordinatora integralnog sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa ugovorom od 1. 11. 2009. i pratećim aneksima sa svim pravima i obavezama koje proističu iz tog ugovora“.

Vlada Srbije je potom konstatovala da je Arbutini 28. avgusta 2014. istekao mandat v. d. direktora, što znači da je samim tim prestao da važi i ugovor o radu koji je Arbutina početkom marta te godine potpisao. Iako je Vlada na istoj toj sednici Dalibora Arbutinu imenovala na još jedan (i poslednji) mandat v. d. direktora, Arbutina nije potpisao novi ugovor o radu.

Krajem februara 2015. Arbutini je istekao i drugi šestomesečni mandat na mestu v. d. ovog preduzeća, čime je izgubio pravo po Zakonu o javnim preduzećima da se ponovo nađe na ovoj poziciji.

U skladu sa ugovorom koji je marta 2014. potpisao, Dalibor Arbutina je trebalo da bude vraćen na mesto koje je u JP ranije obavljao, međutim, on je mimo zakona, ali i ugovora o radu ostao na mestu direktora, odnosno v. d. direktora sve do danas. To znači da on više od tri godine prima direktorsku platu za posao za koji nije potpisao ugovor.

Naime, potvrda ovome je i presuda Drugog osnovnog suda u Beogradu koji je oktobra prošle godine presudio u korist bivše radnice NOS Želmire Ilić, koja je firmu tužila zbog nezakonitog otkaza. Sud je presudio u korist Ilićeve i naveo kako mora da se vrati na posao, ali i odbacio odgovor koji je na tužbu podneo advokat Dalibora Arbutine i to uz obrazloženje da ne može da se prihvati odgovor advokata koga je ovlastio tuženi Arbutina jer je „punomoćje dato od strane neovlašćenog lica za zastupanje tuženog“.

U daljem obrazloženju ove presude Drugog osnovnog suda ističe se da je presuđeno da se Želmira Ilić vrati na posao jer „tuženi preko ovlašćenog lica nije u ostavljenom roku od 30 dana od dana prijema tužbe podneo odgovor na tužbu kojom bi osporio tužbeni zahtev“, te da je „tužilja priloženim dokazima potkrepila osnovanost zahteva“.

List Danas je krajem juna pisao Vladi Srbije i tražio objašnjenje na osnovu kog ugovora je Arbutina i dalje na mestu vršioca dužnosti. Isto pitanje postavili smo i samom Arbutini, ali smo ostali bez odgovora u oba slučaja. Od JP NoS smo juče zatražili da nam dostave na osnovu kog ugovora je Arbutina zaposlen u ovom javnom preduzeću, ali do zaključenja ovog broja odgovor nam nije stigao.

Od Vlade nije stigao odgovor, ali je stigla reakcija jer je posle godinu i po dana Komisija koja se bavi izborom direktora javnih preduzeća aktivirala ponovo konkurs (raspisan februara 2017) za izbor direktora u ovom preduzeću. Kako saznajemo, jedan od kandidata je i Dalibor Arbutina, iako prema uslovima konkursa ne ispunjava jedan od glavnih uslova, a to je da nema najmanje tri godine iskustva na poslovima iz delatnosti JP. Osim njega, na konkurs raspisan još februara 2017. javili su se dr Dragana Nikolić, dr Slavko Dimović, oboje iz Instituta Vinča, mr Snežana Pavlović iz JP NoS i Čedomir Belić, sadašnji v. d. direktora Zavoda za mere i dragocene metale. Među kandidatima su i doktori nauka Ivan Videnović sa Fakulteta za fiziku, kao i prvi direktor NoS Jagoš Raičević.

Konkurs raspisan pre godinu i po dana

Vlada Srbije je 22. februara 2017. raspisala konkurs za izbor direktora javnih preduzeća. Trebalo je da ti konkursi budu završeni do 4. marta prošle godine, ali se to nije desilo. Prema zakonu, kandidati za direktore javnih preduzeća, osim što ne mogu da budu članovi stranaka, moraju da budu visoko obrazovani, odnosno da imaju pet godina radnog iskustva u struci i tri na poslovima u vezi sa preduzećem, kao i da nisu osuđivani.

Dalibor Arbutina, koji ni prvi put pre četiri godine nije izabran na konkursu, već ga je Vlada postavila, između ostalog ne ispunjava jedan od glavnih uslova jer ne dolazi iz struke, već je mašinski inženjer. Pre nego što je izabran za v. d. direktora, Arbutina je bio koordinator integralnog sistema upravljanja kvalitetom.