To se najbolje vidi ako se uporedi odobreni broj zaposlenih u upravi Grada Šapca sa sličnim gradovima u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka. Zbog takvog odnosa trpe građani, ali i privreda Šapca, Čajetine i Paraćina. Dokazi o tim problemima i toj diskriminaciji predati su Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Strazburu.

Gušenje Šapca

Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 i 81/2016 – odluka US) utvrđen je način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih (racionalizacija) do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih.

Zakono je propisano da se aktom Vlade, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine i sistemu lokalne samouprave, na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, uz pribavljanje mišljenja ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Na osnovu akta Vlade, nadležni organ autonomne pokrajine, tj. skupština jedinice lokalne samouprave, svojim aktom utvrđuje maksimalan broj zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu autonomne pokrajine, odnosno u sistemu lokalne samouprave.

Takođe, propisano je da se maksimalan broj zaposlenih u sistemu lokalne samouprave određuje primenom određenih kriterijuma i merila, tako što se, između ostalog, za jedinice lokalne samouprave od 100.000 do 150.000 stanovnika (u koju kategoriju spada i Grad Šabac) određuje 14 zaposlenih na 1.000 stanovnika, uz prosečno 65 naseljenih mesta i površine od 916 km2.

Na osnovu navedenog zakona Vlada RS donela je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 101 od 8. decembra 2015, 114 od 31. decembra 2015, 10 od 8. februara 2016, 22 od 4. marta 2016, 45 od 6. maja 2016, 43 od 5. maja 2017) kojom je za Grad Šabac , kao jedinicu lokalne samouprave od 100.000 do 150.000 stanovnika određen maksimalan broj zaposlenih od 1.624.

Nakon dve godine, Vlada RS donela je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 61 od 23. juna 2017, 82 od 8. septembra 217, 92 od 13. oktobra 2017, 111 od 11. decembra 2017, 14 od 23. februara 2018, 45 od 13. juna 2018, 78 od 19. oktobra 2018.) kojom je za Grad Šabac , kao jedinicu lokalne samouprave od 100.000 do 150.000 stanovnika određen maksimalan broj zaposlenih od 1.422, što je za 202 manje nego što je bilo određeno prethodnom odlukom.

Poređenja radi, za gradove Zrenjanin i Leskovac koji pripadaju istoj kategoriji jedinica lokalne samouprave(prema broju stanovnika) za 2017. godinu utvrđen je približno isti broj zaposlenih u odnosu na 2015. godinu, tj. nije utvrđen manji broj kao za Grad Šabac.

Grad Zrenjanin

  • 2015. godina – 1874
  • 2016. godina – 1875

Grad Leskovac

  • 2015. godina – 2246
  • 2016. godina – 2203

Skupština grada Šapca je Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca br.020-44/2018-14 od 28. 02. 2018. godine utvrdila maksimalan broj zaposlenih od 1.422, što je u skladu sa Odlukom Vlade RS o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za 2017. godinu.

Na dan 30. 09. 2018. godine broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca iznosi 1.276, što je za 146 manje od dozvoljenog i propisanog.

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015) reguliše postupak za pribavljanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, tj. upražnjenih radnih mesta, kao i postupak pribavljanja saglasnosti da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i po drugim osnovama bude veći od 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava.

O zahtevima za dobijanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje odlučuje Komisija za davanje saglasnosti, na osnovu dobijenog mišljenja nadležnog ministarstva (za jedinice lokalne samouprave nadležno je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave) i Ministarstva finansija.

Usporavanje razvoja Čajetine

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ( „Službeni glasnik RS“ broj 61/17) određeno je u tački 7. redni broj 43. da Opština Čajetina ima 350 zaposlenih na neodređeno vreme u 2017. godini.

Sagledavajući objektivno potrebe naše lokalne samouprave obzirom na sve specifičnosti koje je odlikuju, upućujemo ovaj predlog za izmenu Odluke, jer smanjenje broja zaposlenih za 22 zaposlena (po prethodnoj Odluci maksimalni broj bio je 372) naškodilo bi normalnom funkcionisanju naše lokalne samouprave. U prilog tome govore sledeće činjenice:

Po prijemu vašeg obaveštenja o predlogu za Odluku o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj samoupravi, Opština Čajetina upućuje ovaj dopis sa ciljem da predoči razlike između Opštine Čajetina i većine drugih opština u Srbiji. Opština Čajetina nije samo teritorija sa najmanje 10.000 stanovnika kako Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije predviđa, već specifična lokalna samouprava, koja zbog svojih karakteristika zaslužuje i treba da bude tretirana na drugačiji način.

Teritorija Opštine Čajetina nalazi se na talasastoj visoravni i obuhvata 25 naseljenih mesta i 21 mesnu zajednicu. Najistaknutije naseljeno mesto je turistički centar Zlatibor koji je turistička destinacija već više od 120 godina. Na teritoriji Opštine nalaze se kako prirodna bogatstva, tako i kulturno istorijski spomenici (Stopića pećina, Ribničko jezero, Gostiljski vodopadi, manastiri Uvac, Dubrava, Crkva brvnara, Crkva u Sirogojnu, Rodna kuća Dimitrija Tucovića).

Prema statističkim podacima Zlatibor je najposećenije planinsko mesto u Republici Srbiji, i tako je godinama unazad – imamo preko 300.000 turista, preko 1.200.000 noćenja godišnje. Smeštajne kapaciteti od preko 20.000 ležaja raspoređeni su u 12 hotela, 26 odmarališta, 2 pansiona, 4 konačišta, 2 apartmanska naselja i privatni smeštaj.

Opština kao stožer vlasti na lokalnom nivou radi obavljanja izvornih i poverenih nadležnosti i celishodnijeg funkcionisanja organizovano je kroz sledeće organizacione oblike Opštinsku upravu Čajetina, Opštinsko pravobranilaštvo, Komunalno javno preduzeće „Zlatibor“, Javno komunalno preduzeće „Vodovod Zlatibor“, Predškolsku ustanovu „Radost“, Biblioteku „Ljubiša R. Đenić“, „Turističku organizaciju „Zlatibor“,“Zlatiborski Eko agrar“ d.o.o. Ustanovu „Sportski centar Čajetina“ i Javno preduzeće „Zlatibor gold gondola“.

Turistička organizacija Zlatibor – promoviše turizam i turističku ponudu opštine, organizuje rad turističko- informativnog centra, organizuje kulturno zabavne i sportske manifestacije, unapređuje turističku infrastrukturu. Pored ovoga obavlja poslove upravljača zaštićenog područja „Stopića pećine“, upravlja autokampom, konačištem u sastavu objekta Turističke organizacije i parkingom na Ski centru Tornik. Obavljanjem ovih poslova ostvaruju se sopstveni prihodi u iznosu preko 25.000.000,00 dinara godišnje. Međutim, da bi Turistička organizacija nastavila sa svojim uspešnim poslovanjem, potrebno je da se broj zaposlenih poveća jer trenutno broji svega 8 stalno zaposlenih.

Obzirom na podatke o posećenosti, raznovrsnosti turističke usluge i atraktivnost turističke destinacije i na to da godinama unazad građani Srbije, zemalja iz okruženja i šire posećuju Zlatibor neosporan je ogroman trud i rad koji se ulaže svakodnevno da se ovi rezultati postignu i sa svakom godinom nadmaše.

Komunalno javno preduzeće „Zlatibor“ se bavi održavanjem čistoće, održavanjem javnih zelenih površina, letnjim i zimskim održavanjem puteva, izvođenjem građevinskih radova, pružanjem pogrebnih, pijačnih, parking usluga i dr. Celokupan obim poslova preduzeće trenutno obavlja sa ukupno 98 zaposlenih, dok je 2014. godine znatno manji obim poslova obavljalo ukupno 115 zaposlenih. Ističemo da je starosna struktura preduzeća izuzetno nepovoljna i da prosečna starost zaposlenih u 2017. godini iznosi 46,90 godina. Osnovna delatnost preduzeća je skupljanje otpada sa celokupne teritorije opštine Čajetina koju čine 21 MZ od kojih 19 MZ pripada ruralnim područjima koje su u proseku 23 km udaljene od pretovarne stanice. KJP „Zlatibor“ je na teritoriji opštine Čajetina u 2016. godini sakupilo i otpremilo u Regionalni centar Duboko 4.862,66 tona otpada, što je daleko veća količina otpada od količine koju su sakupile ostale susedne opštine koje su i teritorijalno i po broju stanovništva veće. Tako je npr. opština Čajetina u 2016. godini dopremila 978.18 tona primarno selektovanog otpada dok je Grad Užice dopremio 1.431,62 tone primarno selektovanog otpada. Trenutno ukupan broj domaćinstava na teritoriji opštine Čajetina obuhvaćenih uslugom iznosi 11212 korisnika, a broj pravnih lica i preduzetnika obuhvaćenih uslugom iznosi 609 korisnika. Zlatibor kao turistički centar se svakim danom sve više širi i razvija, a samim tim sve su veće potrebe za uslugama koje pruža KJP „Zlatibor“. Obzirom da su izgrađeni mnogobrojni ugostiteljski objekti, apartmanska i vikend naselja preduzeće je u obavezi da izvrši premer svih korisnih površina na osnovu kojih vrši fakturisanje usluge iznošenja i deponovanja smeća. Pored zaposlenih koji na terenu vrše premer, potrebna je i tehnička podrška od strane zaposlenih koji ažuriraju stare i unose nove podatke. Da bi se usluga uopšte mogla fakturisati potrebno je obezbediti i dovoljan broj zaposlenih koji će održavati čistoću u naseljenim mestima, kao i dovoljan broj vozača i fizičkih radnika na smećarama koji svih sedam dana u nedelji vrše uslugu na celoj teritoriji i opštine Čajetina. Određeni broj zaposlenih je potreban za održavanje parkova i cvetnih površina. Naime, uz obavezno košenje, sadnju, okopavanje, zalivanje i prihranjivanje cvetnih površina na Zlatiboru i Čajetini, velik deo posla od prošle godine se odnosi i na održavanje ružičnjaka na Spomeniku. KJP „Zlatibor“ deo svojih zaposlenih raspoređuje na održavanju puteva ( kresanje šiblja, granja, čišćenje rigola i bermi, nasipanje i izgradnja seoskih puteva, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije). Ovaj deo posla koji se odnosi na održavanje putne infrastrukture je veoma značajan za život u selima i razvoj seoskog turizma. KJP „Zlatibor“ vrši pogrebne usluge, održava seoska groblja, vrši kontrolu i naplatu parkinga, vrši izdavanje pijačnih objekata na pijaci na Zlatiboru i održava red i čistoću. U toku zimske sezone KJP „Zlatibor“ je angažovano na čišćenju brojnih seoskih pravaca koji su ranijih godina bili neprohodni. Moramo napomenuti da se preduzeće angažuje i na svim značajnijim manifestacijama koje se održavaju tokom cele godine: pršutijada, rakijada, muzičke manifestacije i dr. Kako bi se iskoristio turistički potencijal opštine Čajetina, potrebno je obezbediti i određene uslove kako bi isti mogao da se iz godine u godinu sve više razvija. S tim u vezi, potrebno je omogućiti da se broj zaposlenih u ovom preduzeću uveća i da se podmladi kadar kako bi preduzeće moglo na adekvatan način da odgovori potrebama i lokalnog stanovništva i mnogobrojnih turista koji posećuju turističke lokalitete.

Opštinska uprava Čajetina svakodnevno obavlja poslove za svoje sugrađane koji su zakonom i drugim opštim aktima propisani, što je i njena dužnost i osnovna funkcija. Međutim, ono što rad ove uprave karakteriše jeste množina zahteva koje obrađuje. U okviru službe Lokalne poreske administracije u 2016. godini izdato je 10.476 rešenja fizičkim licima, 168 rešenja za lokalne komunalne takse ( isticanje firme i javne površine) i 306 rešenja za pravna lica; izdata su 823 uverenja i zavedeno 430 zahteva za reprogram poreskog duga; izdato je oko 4.000 opomena po osnovu duga poreza na imovinu; 10 prijava potraživanja po osnovu stečaja. Svake godine oko 2000 novih poreskih obveznika evidentira se u ovoj službi. U okviru Odseka za urbanizam u 2016. godini izdato je 114 informacija o lokaciji; 104 lokacijska uslova; potvrđena su 23 urbanistička projekt; 119 projekata parcelacije, preparcelacije, aktova o ispravci granica katastarskih parcela, dokupa građevinskog zemljišta;, izdate su 83 građevinske dozvole, 25 upotrebnih dozvola; 342 rešenja o ozakonjenju i 40 rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

Odsek za inspekcijske poslove ima preko 1000 postupanja godišnje, od čega komunalna inspekcija preko 250 postupanja, ekološka inspekcija 133, građevinska 430, turistička preko 200, saobraćajna 74.

Napominjemo da naša opština spada u male jedinice lokalne samouprave, ali obim posla sa kojim se susreće ne korespondira grupi u koju se svrstava.

U pismu koje je opštinska uprava Čajetine uputila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave navedeni su svi ovi detalji. Takođe Ministarstvo je informisano i obimu posla Opštinskog pravobranilaštvo, zatim

Javnog preduzeće „Vodovod Zlatibor, „Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“, Privrednog društva za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko Agrar“ d.o.o. i Ustanove „Sportski centar Čajetina“ koje ostvaruje velike prihode i značajno utičemo na turističku ponudu Zlatibora kao jednog od najvećih turističkih centara.

Gondola je od značaja za celu zemlju

Javno preduzeće „Zlatibor gold gondola“ je najmlađe preduzeće u okviru našeg sistema, a za cilj ima sprovođenje i upravljanje najvećim projektom naše opštine do sada – izgradnja panoramske gondole na Zlatiboru. Projekat je vredan više 13 miliona evra i od značaja za ceo region i za čitavu zemlju.

Zlatiborska gondola biće najduža panoramska gondola na svetu povezivaće centar Zlatibora i ski centar Tornik.

Uporedivi podaci koji govore u prilog iznetim činjenicama jeste i struktura budžeta Opštine Čajetina. Naime, u 2016. godini sredstva planirana u budžetu za investicije iznose oko 820.000.000,00 dinara što u strukturi budžeta čini 38 % budžeta, dok udeo za plate zaposlenih iznosi oko 6%. Same kapitalne investicije u ukupnoj strukturi budžeta iznose oko 31% odnosno 670.362.450,00 dinara. Smatramo da je našoj opštini, obzirom na sredstva kojim raspolaže i koja ulaže, potreban znatno veći broj zaposlenih radi sprovođenje i ostvarivanja investicionih planova, nego što je to potrebno u jedinicama lokalne samouprave koje imaju manje budžete i manje ulaganje u investicije.

Zamislite odmor bez komunalaca

Naša lokalna samouprava ne vodi brigu samo o svojim sugrađanima kao što to čine druge lokalne samouprave, već pored brige o svojim sugrađanima, brine i o svakom građaninu koji se nađe na teritoriji naše opštine. Zapitajte se kako bi izgledao vaš odmor da nije vrednih ljudi (njih 372 ) su angažovani na održavanju komunalnih delatnosti, na unapređenju turističke ponude, na organizaciji sportskih i kulturnih događaja. Da smo vredni i da opravdavamo svako radno mesto govori činjenica da broj posetilaca i noćenja, broj ugostiteljskih objekata, broj investicija i projekata iz godine u godinu raste.

S tim u vezi, smatramo da je u slučaju ove jedinice lokalne samouprave potrebnije razmotriti mogućnost povećanja broja zaposlenih umesto smanjenja, kaže se u pismu Opštine Čajetina Vlade Srbije u kome se traži odobrenje veći broj zaposlenih.