U Švedskoj najveći procenat teritorije pod šumom u celoj EU 1Foto: Pixabay/jplenio

Šumsko zemljište pokriva nešto veći deo zemljišta od površine koja se koristi za poljoprivredu, što iznosi oko 41 odsto, pokazuju podaci Eurostata.

U sedam zemalja članica EU, više od pola površine zemljišta je bilo prekriveno šumama u 2015. godini.

Nešto više od tri četvrtine kopnene površine bilo je pošumljeno u Finskoj i Švedskoj, dok je Slovenija prijavila 63 odsto.

Ostale četiri države člancie EU, svaka sa udelom od 54 do 56 odsto, bile su Estonija, Letonija, Španija i Portugal.

Švedska je prijavila najveću šumsku površinu u 2015. godini, čak 30,5 miliona hektara, zatim Španija sa 27,6 miliona i Finska sa 23 miliona hektara.

Od ukupne površine EU prekrivene šumama u 2015. godini, Švedska i Finska zajedno čine 29,4 odsto.

Površina šuma kao udeo u ukupnoj površini zemljišta je globalni pokazatelj ciljeva održivog razvoja UN. Ona je takođe uključena u skup EU indikatora ciljeva održivog razvoja, koji se koriste za praćenje napretka prema ciljevima održivog razvoja u kontekstu EU.

U Švedskoj najveći procenat teritorije pod šumom u celoj EU 2
Foto: Eurostat

Šume igraju značajnu ulogu u smanjenju emisije stakleničkih plinova. Šume EU apsorbovale su 417 miliona tona ekvivalenta CO2 u 2016. godini, što odgovara oko devet odsto ukupnih emisija stakleničkih plinova (4.441 miliona tona). Taj broj je 1990. godine iznosio manje od sedam odsto, odnosno 375 tona.

U poređenju sa emisijama stakleničkih plinova svake države članice, šumsko zemljište je u 2016. godini apsorbovalo preko 70 odsto ekvivalenta CO2 u Švedskoj (74 odsto) i preko 50 odsto, u Finskoj (56) i Litvaniji (53).