Revizor analizirao Nuklearne objekte Srbije: I direktor i javne nabavke mimo zakona 1foto nuklearniobjekti.rs

Za tri javne nabavke procenjene na ukupno 4,5 miliona dinara preduzeće Nuklearni objekti Srbije nije imalo dokumentaciju neophodnu prema Zakonu o javnim nabavkama, a osim toga mimo tendera NOS je tokom prethodne dve godine pribavio dobra i radove u vrednosti od 919.000 dinara, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije.

DRI je analizirala poslovanje javnog preduzeća Nuklearni objekti tokom 2019. i 2020. godine i u tom periodu ovo preduzeće iz Vinče nije imalo za tri postupka javne nabavke dokumentaciju zasnovanu na sprovedenom ispitivanju, istraživanju tržišta predmeta javne nabavke koje uključuje proveru cene, kvaliteta, perioda garancije, održavanja, kao i provere da je procenjena vrednost validna u vreme pokretanja postupka javne nabavke.

U izveštaju DRI navodi se i da je za usluge mobilne telefonije u 2019. i usluge obezbeđenja objekata u 2020. ovo preduzeće realizovalo veću vrednost od ugovorene i to za 567.000 dinara.

“Javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije je u 2020. za 224 zaposlena isplatilo deo zarade po osnovu radnog učinka u iznosu od 2,09 miliona dinara bez postojanja opšteg akta kojim se uređuju elementi za obračun i isplatu osnovne zarade i zarade po osnovu radnog učinka”, ističe se u rezimeu izveštaja DRI.

Osim toga, nacionalna revizorska institucija napominje da je isto imenovano lice više od šest godina na funkciji vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“, kao i da su predsednik i četiri člana nadzornog odbora kojima je prestao mandat tokom 2018. i 2020. ostali u Nadzornom odboru i nakon isteka perioda na koji su imenovani, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

DRI navodi da je JP NOS u aprilu uputilo dopis nadležnom Ministarstvu privrede kako bi se rešio status vršioca dužnosti direktora i Nadzornog odbora.

Međutim, problemi sa nepoštovanjem zakona u JP NOS nisu od juče niti u poslednje dve godine. Naš list je u nekoliko navrata poslednjih godina pisao o tome kako posluju Nuklearni objekti Srbije i kako je isti direktor, Dalibor Arbutina, na mestu v. d direktora godinama mimo zakona.

Trenutno, četiri godine od kada je Vlada Srbije raspisala konkurs za izbor direktora NOS-a, preduzećem koje je na državnom budžetu i dalje upravlja Arbutina, direktor koji je sedam godina u statusu vršioca dužnosti, od toga čak šest mimo zakona. Arbutini je mandat vršioca dužnosti prema Zakonu o javnim preduzećima prestao posle dva šestomesečna mandata još u martu 2015.

Prvi, ispostaviće se neuspešan, konkurs za izbor direktora ovog preduzeća raspisan je još 2013, da bi februara 2017. Vlada ponovila postupak. Konkurs je, posle godinu i po dana mirovanja, 2018. reaktiviran i tada je javnost saznala i ko su kandidati za novog direktora, ali se ni posle toga ništa nije promenilo.

Aktuelni v. d. direktor Arbutina nije izabran na konkursu, već ga je na mesto vršioca dužnosti direktora postavila Vlada. Pre nego što je izabran za v. d. direktor, Arbutina je bio koordinator integralnog sistema upravljanja kvalitetom, a protiv njega se vodilo i nekoliko sudskih sporova, zbog mobinga i otkaza. Jedan od postupaka okončan je presudom kojom je utvrđeno i njegovo nezakonito v. d. stanje.

Osim toga, maja prošle godine Danas je pisao i o tome kako JP NOS nema licencu za čak sedam od 10 nuklearnih postrojenja kojima je u tom trenutku upravljalo. Prema navodima u zvaničnom dokumentu u koji je Danas tada imao uvid, od deset objekata koliko ih je u nadležnosti JP NOS licencu su imala samo tri i to spremište tečnog radioaktivnog otpada, sigurno skladište i jedan hangar. Licencu nisu imala dva reaktora, podzemni rezervoari, dva hangara, radijumski bunker i hidrometalurško postrojenje Gabrovnica kod Kalne.

Preporuke DRI

Među 11 preporuka Državne revizorske institucije NOS-u kako da poprave poslovanje su, pre svih, da donesu akt koji bliže uređuje način planiranja, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama, način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga i isti objavi na svojoj internet stranici. Preporuka DRI je i da ovo javno preduzeće plan javnih nabavki donosi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i da nabavke za koje ne postoji osnov za izuzeće od primene tog Zakona sprovodi u postupku javne nabavke.