PileFoto: Shutterstock

Da, i piletina je meso, ali neki je više percipiraju kao salatu. Zato, ako ste među njima, probajte piletinu s mesom kuvara Mike Dajmaka.

Pi­le­ti­na s me­som

Pi­le – 1 kom; di­mlje­na but­ki­ca – 1 kom;

su­va sla­ni­na – 100 gr; bi­ber; lor­ber; be­li luk; so; ulje; ren

Tvor­ci ču­ve­ne iz­re­ke »Ne­ma ti­ce do pra­si­ce« smi­sli­li su na­čin da se iz­mi­re s oni­ma ko­ji ne mi­sle ta­ko. Evo nji­ho­ve ru­ke po­mi­re­nja. Zo­ve se, ina­če, pi­le­ti­na s me­som.

I to ne bi­lo ka­kvim! Su­še­nu i di­mlje­nu svinj­sku ko­le­ni­cu, a još bo­lje but­ki­cu, pre sve­ga va­lja sku­va­ti s dva li­sta lor­be­ra, ne­ko­li­ko če­no­va be­log lu­ka i ka­ši­či­com bi­be­ra u zr­nu. Kad ko­le­ni­ca puk­ne, da­kle kad je sku­va­na, ski­ne se s ko­sti­ju, oce­di, pa ise­če na ko­ma­de. To je fil za pi­le.

Ono se sa­mo ma­lo spo­lja za­so­li, na­pu­ni ovim na­de­vom, pre­kri­je tan­ko se­če­nim re­žnje­vi­ma su­ve sla­ni­ne, pa ne­žno po­lo­ži u đu­več, za­dih­tu­je alu­mi­ni­jum­skom fo­li­jom, pe­če oko sat na 200 ste­pe­ni, fo­li­ja ski­ne, va­tra po­ja­ča, pa za­pe­če da sla­ni­ni­ca krc­ka, a ko­žu­ri­ca ne pre­go­ri.

Ova pi­le­ti­na je neo­bič­no ja­ko je­lo, pa tra­ži i va­lja­ne pri­lo­ge, i va­lja­no vi­no. Naj­bo­lje je kad se u saf­tu od pi­le­ti­ne re­gu­lar­no is­pe­če krom­pir, a na tr­pe­zi sve po­slu­ži uz ren i ka­ber­ne so­vi­njon.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.