Komunalna policija uvodi se u sve gradove Srbije, a biće nadležna za komunalni red, zaštitu životne sredine, ljudi i dobara, održavanje reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i javnih zgrada. Komunalna policija preduzimaće hitne mere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda. Pripadnici komunalne policije biće ovlašćeni i za upotrebu određenih sredstava prinude i službene palice ili lisica. Predviđeno je da na 5.000 stanovnika postoji jedan komunalni policajac.