Poreska uprava je u periodu od 2014. godine izvršila kontrolu 2361 poreskog obveznika – poslodavca i utvrdila da 885 nije izvršilo obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ni na jedan od načina propisanih Zakonom. Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom obaveza je svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da u radnom odnosu ima određeni broj osoba sa inavaliditetom.

Prema odredbama istog Zakona, poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom dužan je da uplati iznos od 50 odsto prosečne zarade po zaposlenom. Obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom uplatom sredstava u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izvršilo je 2010. godine 3512 poslodavaca, 2011. godine 3869 poslodavaca, 2012. godine 3557 poslodavaca, 2013. godine 3367 poslodavaca, 2014. godine 3641 poslodavac, 2015. godine 3667 poslodavaca i 2016. godine 3154 poslodavca.

Poslodavcima koji nisu postupili u skladu sa odredbama Zakona, Poreska uprava je rešenjem utvrdila obavezu i naložila uplatu u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iznos od 50 odsto prosečne zarade po zaposlenom, za svaku osobu sa invaliditetom koja nije zaposlena.