Foto: Fonet/Božidar Petrović

Ovo je izjavio je za Danas Dragor Hiber, predsednik tog odbora, povodom zahteva grupe profesora i istraživača da to telo pokrene postupak protiv mentora i članova komisije pred kojom je Mali branio doktorsku disertaciju.

– Odbor za profesionalnu etiku UB je drugostepeni organ. NJegova nadležnost je da odlučuje o žalbama protiv odluka komisija za profesionalnu etiku članica Univerziteta (fakulteta). Izuzetno, postupa kao prvostepeni organ ako je prijava podneta protiv lica koje je poslovodni organ (dekan, rektor…). Dakle, dok ne bude doneta prvostepena odluka i protiv nje ne bude izjavljena žalba, u ovom i svakom drugom slučaju nema nadležnosti ovog odbora. Odbor ne može sam pokrenuti nijedan postupak – kaže Hiber.

On objašnjava da Odbor za profesionalnu etiku i komisije na fakultetima postupaju samo po “uredno podnetim potpisanim prijavama”.

– Smisao je da postoji odgovornost i onoga ko je pokrenuo postupak, ako je to učinio bez osnova i zlonamerno. Samim pokretanjem postupka se dovodi u pitanje profesionalni ugled i čast onih protiv kojih je prijava podneta. Kao i u svim drugim i u postupcima povodom povreda profesionalne etike postoji pretpostavka nevinosti. Treba je brižno čuvati, i onda kada se čini da ima malo osnova. Ona štiti bazična ljudska prava. Napis u novinama, poziv i slično, nisu dovoljni, ni pravno ni etički, da prvostepeni organ pokrene postupak. Umesto “poziva” valja uputiti prijavu – navodi Hiber.