Ministarstvo finansija ocenilo da su tvrdnje UNS-a o napadu na nezavisnost maliciozne 1Ministarstvo finasija Foto: N1

Ministarstvo navodi da je potpuno „neosnovana tvrdnja“ da je „bilo kojim mišljenjem“ Ministarstva finansija višestruko uvećana osnovica za porez na imovinu za srednja, mala i mikro pravna lica, s obzirom na to da su „sva mišljenja Ministarstva finansija u potpunosti usaglašena sa propisima koji su doneti 2013. godine, a primenjuju se od 2014. godine“.

Kako se navodi u saopštenju ministarstva, njegova je nadležnost da na zahtev stranaka, „dostavlja stručna mišljenja o primeni određenih zakonskih propisa, što je ono u pomenutom slučaju i uradilo“.

„U stručnim mišljenjima se dakle govori o tome na koji način bi trebalo da se primenjuju zakonske odredbe. O konkretnoj primeni odredbe pak odlučuje lokalna samouprava, odnosno lokalna poreska administracija“, piše u saopštenju.

Ministarsvo navodi da osnovica poreza na imovinu predstavlja „vrednost iskazanu u poslovnim knjigama za pravna lica koja vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuju po fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI)“.

„Za ostala pravna lica, koja ne koriste navedene računovodstvene standarde, odnosno standarde finansijskog izveštavanja, osnovica poreza na imovinu utvrđuje se primenom prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti prema odlukama koje donose jedinice lokalnih samouprava, što se u praksi odnosi na sva srednja, mala i mikro pravna lica, odnosno na sva pravna lica koja u skladu sa računovodstvenim propisima primenjuju MSFI za mala i srednja preduzeća“, piše u saopštenju.

Udruženje novinara Srbije (UNS) saopštilo je danas da je UNS-u Poreska uprava „bez najave“ uvećala porez na imovinu za 150 odsto i da takav postupak ocenjuje kao „težak pritisak na svoju nezavisnost“.

Poreska uprava, kako je naveo UNS, porez je uvećala pozivajući se na Ministarstvo finansija i njegovo tumačenje Zakona o računovodstvu i Zakona o porezu na imovinu koje je „duboko diskriminatorno, neustavno i protivno međunarodnim standardima“.

UNS je ocenio da je tumačenje Ministarstva finansija na koje se poziva Poreska uprava „očigledno nezakonito i duboko diskriminatorno“ jer se odnosi samo na mala pravna lica sa investicionim nekretninama u koje spada UNS, dok su velika preduzeća oslobođena takvog nameta.