Udruživanje opština i gradova jača njihovu otpornost na vanredne događaje 1

Učesnike skupa u Kragujevcu, pozdravili su Sandra Nedeljković v.d. zamenika direktora Kancelarije za javna ulaganja i Bojan Tomić, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a. Cilj projekta je izuzetno aktuelan i odnosi se na mogućnosti akcionog udruživanja lokalnih samouprava na širem, regionalnom,prostoru u funkciji njihovog efikasnijeg postupanja radi smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u zemljama Jugoistočne Evrope.

Februara ove godine udruživanjem lokalnih smouprava u slivove Velike Morave i sliv gornjeg Dunava-Banatski tokovi nastavljena je praksa započeta u Kraljevu februara 2017 godine kada su potpisivanjem Protokola o saradnji stvorene dve prve asocijacije lokalnih samouprava tog tipa,sliv Zapdne Morave koji je okupio 17 lokalnih samouprava i sliv Kolubare sa 9 članica. O aktuelnosti teme na svoj način svedoči i činjenica da, na usvajanje u Narodnoj skupštini čekaju izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i izmene i dopune Zakona o državnoj upravi, što je posebno važno za efikasnije postupanje lokalnih samouprava u vanrednim situacijama. Učesnicima okruglog stola u Kragujevcu o primerima dobre prakse na udruživanju i povezivanju lokalnih samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine govorila je Zlata Turkić,predstavnica Saveza općina i gradova(SOGFBiH) a sa perspektivama prekogranične saradnje u ovoj oblasti prisutne je upoznala Ana Mitić-Radulović iz UNDP za Srbiju. Drugi, okrugli sto na ovu temu biće održan u 31.maja u Zrenjaninu.