Popović se u svojim komadima pretežno bavi situacijom u kojoj se nalazi moderan čovek, razapet između, sa jedne strane, osvojenih sloboda i prava, oslobođenih nagona i koncentrisan na sopstvenu egzistenciju i sa druge strane, minimalne odgovornosti prema drugome, odnosno prema društvu. U ovim komadima, kao simbol kolektiviteta, najčešće se koristi porodica, ta najmanja i osnovna društvena zajednica. U napetosti između jedinstvenog (posebnog) i opšteg, u modernom vremenu prevagu odnosi individualni interes dok se odnos solidarnosti i osećanje pripadnosti gubi, pa se porodica najčešće raspada. Međutim, trijumf čoveku, pojedincu, ne donosi sreću, naprotiv. Tekstovi se, po običaju, završavaju scenama prikaza prazne egzistencije i jada u kome se, nakon sloma kolektiva i opštih moralnih načela, nalaze junaci, takozvane, slobodne ličnosti. Radnja drama odvija se na veoma raznolikim mestima i u različitim vremenima. Tako se Lovac iz izgubljene budućnosti odigrava u budućnosti, Ubistvo umetnika i Apologija neprijatelju delimično u prošlosti, a Petnaest metaka u dve sekunde i Lažni propovednik i njegovo doba u savremenoj Srbiji. Komad Umorne oči, koji je pisan u dijalogu sa srednjevekovnim moralitetom, svoju radnju proteže na događanja na „onom svetu“, na zagrobni život. S obzirom na autorovu sklonost ka humoru i jetkoj ironiji ova dela su, u formalnom pogledu, pisana kao crne komedije, farse koje na pojedinim mestima skliznu i u grotesku ili vodvilj. Čini se da na ovaj način pisac pokušava da ublaži prilično pesimističke zaključke svojih dela i da, jednovremeno, ponekad kompleksne sadržaje što više približi čitaocu ili potencijalnom gledaocu.

Šest izabranih drama Jovana Popovića, iako inicijalno pisane za scenu, predstavljaju izuzetno zanimljivo štivo koje će čitaoca na zabavan način naterati da razmisli o lažima koje se ponavljaju s namerom da se prikažu kao istine, osvajanju slobode a gubljenju morala, propasti bipolarnosti koja dovodi do krize demokratskog sveta, razaranju porodice i svih kolektiviteta koji su bili osnov utvrđivanja i učvršćivanja identiteta i ljudskog društva i pojedinca.