Foto: FI/Filipo Vicarelli

Zato jedino osiguranje može da na pravi način zaštiti ulog i veliki trud svakog poljoprivrednog proizvođača. Pored podsticaja države, od ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta samo 10 odsto je osigurano.

Predmet osiguranja mogu biti: usevi, plodovi, livadske trave, lekovito bilje, ukrasno bilje, voćnjaci i vinogradi, mladi voćnjaci i vinogradi pre stupanja u rod, voćni, lozni i šumski sadni materijal, mlade šumske kulture do navršene šeste godine, vrbe za pletarstvo i trska. Rizici pokriveni osiguranjem useva i plodova su: osnovni rizici:(grad, požar, grom) i dopunski rizici (prolećni mraz, poplava, oluja). Osiguranjem je pokriven gubitak roda – prinosa kao posledica oštećenja odnosno uništenja kulture od osiguranog rizika. Osiguran je deo biljke koji određuje svrhu gajenja. Iznos premije je orijentacioni i zavisi od visine prinosa i mesta osiguranja.

Predmet osiguranja mogu biti i: kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, psi, pčele, ribe (pastrmka), perad ( kokoške, ćurke, morke, paunovi, fazani, guske i patke). Rizici od kojih su pokrivene osigurane životinje su: Osnovni rizici (nesrećan slučaj, bolest, uginuće, prinudno klanje iz nužde, prinudno klanje iz ekonomskih razloga, prinudno ubijanje) i dopunski rizici (gubitak ždrebeta i teleta pri porođaju, gubitak priplodne sposobnosti krava i junica, osiguranje muških priplodnih grla od gubitka priplodne sposobnosti, krađa i nestanak pasa).

Plaćanje premije osiguranja useva i plodova, rasadnika, mladih višegodišnjih zasada, kao i životinja olakšano je podsticajima koje daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ( za 2017. godinu 50.000.000 din.). Na početku godine za regres premije osiguranja bilo je planirano 450 miliona dinara, ali zbog manjeg obima osiguranja poljoprivredne proizvodnje, 400 miliona je preneto na podsticaj za nabavku novih traktora. Nosilac poljoprivrednog gazdinstva ima pravo na podsticaj za osiguranja u iznosu od 40 odsto od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja (45 odsto u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi). Ostvaruje se podnošenjem zahteva sa pratećom dokumentacijom Upravi za trezor od 1. jula do 15. novembra ove godine.

Autorka je dipl. inž. poljoprivrede