Foto: Pixabay/Sakurayim

Siguran sam da iza navedene klevete i iznetih konstatacija u odgovoru, koje nemaju ekonomsko, pravno i logičko utemeljenje, ne stoje akcionari-državni poverioci koji su svoja potraživanja konvertovali u kapital. Nesporna je i lako proverljiva činjenica da sam sve svoje dopise, urgencije i informacije upućene državnim i pravosudnim organima, te Izdavačkom preduzeću Prosveta, potpisivao punim imenom i prezimenom, a tih dopisa u prethodnom periodu bilo je više od 50 (pedeset).

Smisao navedene klevete je da se zbog kritika rada aktuelnog direktora, načina na koji se vodi poslovanje „Prosvete“ i loših poslovnih rezultata koji se ostvaruju, naruši moj nesporni ljudski i profesionalni dignitet i ugled. Sa ponosom ističem činjenicu da sam ceo svoj radni vek proveo u privredi i to bez ijedne mrlje u karijeri, obavljajući najsloženije i rukovodeće funkcije i to u vreme kada su ti privredni subjekti imali najveći broj radnika i kada su ostvarivali najbolje poslovne rezultate.

Zato sa gnušanjem odbijam navode iz odgovora na otvoreno pismo koji se odnose na moju ličnost i istovremeno upozoravam, da ću na sve buduće neistine u vezi sa mojom ličnošću i mojim radom, reagovati podnošenjem krivičnih prijava.

Pažljivo sam pročitao otvoreno pismo malih akcionara, upućeno predsedniku Republike i predsednici Vlade, i sa najvećim delom njihovih konstatacija i iznetih činjenica se slažem. NJihovo obraćanje najvišim organima vlasti razumeo sam kao apel, da se radi utvrđivanja meritornih činjenica i istina u vezi sa poslovanjem „Prosvete“ da nalog nadležnim državnim organima, da provere istinitost iznetih činjenica i podataka.

Nisam mislio da se mešam u polemiku koju preko novina vode akcionari firme, budući da smatram da se do istine i pravih činjenica dolazi aktivnostima i postupanjem nadležnog Ministarstva i drugih državnih i pravosudnih organa, ali pominjanje mog imena daje mi za pravo da iznesem neka svoja razmišljanja i konstatacije.

Pažljivim čitanjem odgovora na otvoreno pismo akcionara „Prosvete“ može se zaključiti da se u odgovoru samo selektivno, i to bez iznošenja podataka i cifara, odgovara na pojedine činjenice iznete u pismu. S obzirom na napisano u odgovoru, postavlja se pitanje da li akcionari „Prosvete“ imaju interes da Društvo posluje pozitivno i da se domaćinski radi i štiti imovina i kapital Društva?

Da li se gubitak od 100 miliona ostvaren u „Prosveti“ u periodu od 2014. do 2018. godine može pravdati lošom privatizacijom od pre 10 godina i lošim radom prethodnih direktora, kako to pokušava da se učini u odgovoru na otvoreno pismo malih akcionara? Da li je profitabilnije izdavati knjige, što je osnovna delatnost Prosvete, ili prodavati liciderska srca i magnete za frižidere? Kako se onda mogu pravdati milionski gubici na mesečnom i godišnjem nivou?

Svi ovi „biseri“ ekonomske i pravne misli autora odgovora na otvoreno pismo, doživeli su svoju kulminaciju komentarom ugovora o kratkoročnoj pozajmici zaključenog između Dragana Milenkovića i „Prosvete“, pa se tako navodi da pozajmicu nije dao direktor Dragan Milenković, nego privatno lice Dragan Milenković!?

Po toj logici, vodeći poslove „Prosvete“ i zaključujući ugovore, Dragan Milenković ponekad nastupa kao direktor „Prosvete“ a ponekad kao privatno lice, po svom subjektivnom osećaju, mada se iz same sadržine ugovora može videti da ugovor zaključuju „član društva i generalni direktor društva Dragan Milenković“ i IP „Prosveta“ a. d. Beograd, kako je normirano u članu 1 ugovora o kratkoročnoj pozajmici.

Zašto akcionari i zaposleni nisu dali odgovor na postavljeno pitanje malih akcionara iz otvorenog pisma, da li je direktor Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ obavljajući tu funkciju istovremeno bio angažovan i kao glavni i odgovorni urednik u Izdavačkom preduzeću SENIOR MEDIA iz Beograda i kod Izdavača KOMATINA d. o. o. i da li je kao direktor „Prosvete“ u istom periodu donosio odluke koje su bile u nadležnosti Skupštine Društva?

Na osnovu svega iznetog, u interesu istine i svih akcionara i zaposlenih, nadam se da će u najskorije vreme nadležni državni organi posle sveobuhvatne kontrole poslovanja, utvrditi istinu i preduzeti neophodne mere iz svoje nadležnosti. Poruka autorima odgovora: Govoreći o drugima, čovek najviše govori o sebi.

Autor je privremeni zastupnik kapitala IP „Prosveta“ a. d. Beograd u periodu novembar 2013- oktobar 2018. godine

Povezani tekstovi