Đorđević: Bolja saradnja sa NVO koje se bave decom i roditeljima 1Foto: MODS

Direktor MODS-a Saša Stefanović predstavio je dosadašnji rad i planove organizacije ministru Đorđeviću. Tokom sastanka usaglašeno je da je potrebno proširiti i poboljšati saradnju resornog ministarstva i MODS-a u nekoliko oblasti: zaštita dece od nasilja, razvoj usluga socijalne zaštite, novčana socijalno davanja i smanjenje siromaštva, zloupotreba dečijeg rada.

Prepoznata je potreba za većim angažovanjem i saradnjom lokalnih samuprava u ovim oblastima. Naročita pažnja tokom sastanka posvećena je funkcionisanju i daljem radu Saveta za prava deteta, međuresornog savetodavnog tela Vlade Republike Srbije.

MODS je upoznao ministra i sa svojom inicijativom o pristupanju Srbije Programu EU za prava, jednakost i državljanstvo (REC), a predstavanici MODS-a su izrazili očekivanje da će ministarstvo nastaviti rad na transformaciji ustanova socijalne zaštite i razvoju usluga za podršku deci i porodici.