Kako nam je objašnjeno, Zahtevi za pokretanje postupaka pred Sudovima časti Lekarske komore i Društva psihiloga Srbije podneti su protiv veštaka, jer su koristili psihološke merne instrumente i sredstva procene ličnosti koji nisu licencirani, odnosno odobreni od strane Komisije za licenciranje psiholoških mernih instrumenata Instituta za psihologiju. 

Pritužbe su, zajedno sa AŽC-om, podnele i žene o čijim je borbama za starateljstvo nad decom protiv moćnih očeva još početkom godine prvi pisao Danas. Tada su majke, koje su se javile našem listu, na prvom mestu optužile veštakinju Nadu Janković i advokata Dragana Krajinovića, ali i sutkinju Lidiju Alagić da navodno rade u korist njihovih supruga i bivših supruga i da im neopravdano i nelegalno oduzimaju decu i daju njima na starateljstvo. Majke su se upravo Danasu žalile na psihološke testove koje su morale da rade, tvrdeći da testovi nisu podobni niti odobreni u Srbiji.

Kako ističu u AŽC-u, nakon što je u određenom broju slučajeva veštačenja primećeno korišćenje psiholoških testova koji se ne nalaze u Registru psiholoških mernih instrumenata, ova nevladina organizacija obratila se Društvu psihologa Srbije sa pitanjem da li je upotreba tih testova dozvoljena. Dobijen je odgovor da se psihološki testovi koji se ne nalazi u Registru psiholoških mernih instrumenata mogu koristiti jedino u istraživačke svrhe.

Pritužbe protiv veštakinja Nade Janković i Mirjane Zebić poslate su Društvu psihologa, jer su upravo one koristile testove koji nisu licencirani, “a ostali veštaci psihijatri su se složili sa upotrebom tih testova i njihovom interpretacijom, te smo se na sve njih žalile Lekarskoj komori”. Osim Janković i Zebić, pritužbe su podnete i protiv sudskih veštaka Anete Lakić, Aleksandra Jovanovića, Aleksandra Miloševića i Dušanke Čorak. 

U Zahtevu za pokretanje postupka pred Sudom časti protiv Nade Janković navodi se da podnositeljke ovog zahteva ističu da je “protivzakonito koristila psihološke testove, za koje je znala da nije odobrena upotreba, i da su navedeni propusti ponavljani u većem broju sudskih postupaka i to u oblasti porodičnih sporova prilikom veštačenja na okolnost procene roditeljske podobnosti parničnih stranaka”.

“Kako nalaz i mišljenje veštaka na ovu okolnost neposredno utiču na ishod spora o vršenju roditeljskog prava, svaki propust i nestručno i neetičko postupanje veštaka može naneti nenadoknadivu štetu odnosu dece i roditelja i ugroziti najbolji interes mal. dece u konkretnom slučaju. Podnositeljke zahteva predlažu da Odbor za etička pitanja psihologa pokrene postupak pred Sudom časti radi ocene povrede profesionalne etike i upotrebe psiholoških mernih instrumenata koji nisu licencirani odnosno odobreni od strane Društva psihologa Srbije i Instituta za psihologiju i izrekne odgovarajuću sankciju”, navodi se u zahtevu majki i AŽC-a u koji je naš list imao.

Nataša Naletina, čiji je suprug odveo njihove dve maloletne ćerke nakon razlaza, a sutkinja Alagić donela odluku da deca ostanu kod oca, bez uvažavanja mišljenja Centra za socijalni rad, nada se da će posle ovih pritužbi protiv veštaka nadležni organi postupiti po nadležnosti, “pogotovo posle svih činjenica i dokaza koje smo iznele da su veštaci radili nesavesno i pristrasno, te da se uigran tim sudskih veštaka koristi u postupcima koji vodi određeni advokat”.

“Tužilaštvo mora da odreaguje na sve ovo… Srbija dozvoljava oduzimanje dece majkama uz skupog advokata i uz neraskidivu spregu sa sudskim veštacima”, naglašava Naletina za Danas. U pritužbi na Mirjanu Zebić se, između ostalog, ističe da je povredila profesionalnu dužnost kao članica Komore, Kodeks etike Psihologa Srbije, Zakon o uslovima za obavljanje psihološke delatnosti i Zakon o sudskim veštacima.

I u slučaju Marije Mali ista „ekipa“ (Alagić, Janković, Krajnović) učestvovala je u dodeljivanju njene maloletne dece suprugu, gradonačelniku Beograda Siniši Malom. Ipak, nakon što je Marija u javnost izašla o navodnim nelegalnim radnjama Siniše Malog, uspeli su da se dogovore, pa je dobila zajedničko starateljstvo nad decom.

Marija Mali ističe za Danas očekuje od nadležnih isnstitucija da će reagovati na pritužbe majki zbog ophođenja sudskih veštaka kako bi „uigrana ekipa“ konačno odgovarala za nepravedno oduzimanje dece majkama.

Takođe, majke su svojevermeno pisale i Aleksandru Vučiću ukazujući mu na spregu u pravosuđu kada se radi o starateljstvu nad decom, ali nažalost, nije bilo reakcije.

O ovim pritužbama biće obavešteno i Ministarstvo pravde.

Danasu se javilo još majki

Nakon pisanja Danasa o borbi majki, poput Nataše Naletine, Marije Mali, Ivane Stamenković i drugih, za starateljsto nad decom, našem listu se javilo još nekoliko žena sa istim problemima, odnosno tvrdnjama da im ista ekipa veštaka, advokata i sudija oduzima decu. NJihova imena nećemo iznositi javno da bismo ih zaštitili, ali smo ih povezali sa ostalim majkama.

Sporni testovi’]

AŽC je od Društva psihologa Srbije dobio zvaničan odgovor vezan za upotrebu psiholoških testova koji se u poslednje vreme pojavljuju u slučajevima žena kojima je pružana besplatna pravna pomoć. U odgovoru je navedeno da se merni instrumenti STAXI – 2 (Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti, Charles D. SpielbergerŠ1Ć), MMSE (Kratko ispitivanje mentalnog statusaŠ2Ć) i WCST (Wisconsin Card Sorting Test) ne nalaze u Registru psiholoških mernih instrumenata, i da je jedino za MCMI – III (Millon Clinical Multiaxial Inventory) podnet zahtev za licenciranje, ali da još uvek nije dobio potvrdu. Naznačeno je da bez dobijanja licence, ovi merni instrumenti mogu da se koriste jedino u istraživačke svrhe.