Labris: Rodni identitet kao osnov nasilja 1Foto: Pixabay / gagnonm1993

Organizacija Labris podnela je amandmane na Protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Organizacija je istakla da je posebno zabrinjavajuće da on ne prepoznaje seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao osnov prema kome se vršnjačko nasilje i diskriminacija dešavaju.

Rezultati istraživanja koje je Labris sproveo govore da 40 odsto učenika/ca ima negativno mišljenje o LGBT zajednici, a čak 72 odsto prepoznaje postojanje diskriminacije u školama.

Pomenuti Protokol, usvojen 2009. čak navodi primere predmeta i sadržaja koji se mogu koristiti za prevenciju nasilja, a koji su puni negativnih stereotipa prema pripadnicima/cama LGBT zajednice, zbog čega smo ranije poslale opštu preporuku Ministarstvu prosvete, ukazala je ova organizacija..

Labris napominje da Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja članom 111. zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, ali da je neophodno je da i drugi aspekti zakonodavnog okvira koji se tiče obrazovanja prepoznaju vršnjačko nasilje po ovim osnovama i uspostave mehanizme za efikasno suzbijanje.