Odbijena žalba profesorke Arhitektonskog fakulteta 1

Senat Univerziteta u Beogradu odbacio je žalbu profesorke Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Dragane Vasiljević Tomić kao neosnovanu čime je potvrđen izbor u zvanje redovne profesorke Vesne Cagić Milošević.

Za odbijanje žalbe glasala je većina članova Senata dok je petoro bilo uzdržano.

Dekan Arhitektonskog fakulteta Vladan Đokić rekao je na jučerašnjoj sednici Senata da je konkurs za izbor u zvanje redovnog profesora na Departmanu za arhitekturu raspisan u avgustu 2019, i da su se na njega prijavile pomenute kandidatkinje, obe vanredne profesorke.

U izveštaju konkursne komisije je konstatovano da Cagić Milošević ispunjava uslove za izbor, a da ih Vasiljević Tomić ne ispunjava.

Izborno veće Arhitektonskog fakulteta, Veće naučnih oblasti građevinsko-urbanističkih nauka Univerziteta u Beogradu i Senat UB glasali su da Cagić Milošević bude izabrana.

Nakon što je njena protivkandidatkinja uložila žalbu Senatu, slučaj je vraćen na Arhitektonski fakultet čije Izborno veće je potvrdilo prethodnu odluku, a juče i članovi Senata, odbijanjem pomenute žalbe.